مقاله ویژگی های شخصیتی مادران دارای بیش از یک فرزند استثنایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۵۱ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: ویژگی های شخصیتی مادران دارای بیش از یک فرزند استثنایی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مادران دارای بیش از یک فرزند استثنایی
مقاله ویژگی های شخصیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صبحی افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی نقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی ویژگی های شخصیتی مادران دارای بیش از یک فرزند استثنایی انجام شده است. روش: برای این منظور ۱۰۰ مادر از مادران دارای بیش از یک فرزند استثنایی، ۱۵۰ مادر از مادران دارای یک فرزند استثنایی و ۲۰۰ مادر از مادران دارای فرزند عادی به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO) مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تحلیل داده ها از روش های تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون همگنی واریانس ها، و آزمون های تعقیبی Tamhanes T2 و LSD استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد بین سه گروه از مادران تفاوت هایی در ویژگی های شخصیتی روان آزردگی، برون گرایی، انعطاف پذیری، توافق و وجدانی بودن وجود دارد. نتیجه گیری: به نظر می رسد وجود کودک استثنایی در خانواده با ویژگی های شخصیتی مادر رابطه دارد.