مقاله ویژگی های روان سنجی پرسش نامه محیط یادگیری سازنده گرا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روانشناسی مدرسه از صفحه ۶ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ویژگی های روان سنجی پرسش نامه محیط یادگیری سازنده گرا
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسش نامه محیط یادگیری سازنده گرا
مقاله پایایی
مقاله روایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزگربفرویی کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ الاسلامی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی پرسش نامه محیط یادگیری سازنده گرا، شامل: پایایی، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی به منظور آماده سازی جهت کاربرد در پژوهش های تربیتی انجام شده است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از ۶۴۶ دانش آموز دبیرستانی (۳۲۸ دانش آموز دختر و ۳۱۸ دانش آموز پسر) با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین دبیرستان های شهرستان یزد انتخاب شدند و با پرسش نامه محیط یادگیری سازنده گرا مورد آزمون قرار گرفتند. پایایی این ابزار بر حسب ضرایب آلفای کرونباخ در مورد گروه نمونه محاسبه و تایید شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی همسو با پژوهش های قبلی به استخراج ۵ عامل انجامید. همچنین نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که این ساختار ۵ عاملی برازش قابل قبولی با داده ها دارد. بنابراین، با توجه به ویژگی های روان سنجی مطلوب، پرسش نامه محیط یادگیری سازنده گرا می تواند در پژوهش های مربوط به ادراک از محیط کلاس به کار رود.