مقاله ویژگی های روان سنجی پرسشنامه رشد پس از سانحه (PTGI) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۹۳ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: ویژگی های روان سنجی پرسشنامه رشد پس از سانحه (PTGI)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد پس از سانحه
مقاله عاطفه مثبت
مقاله عاطفه منفی
مقاله خوش بینی
مقاله روانشناسی سلامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدمحمودی سیدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی چنگیز
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی نوراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مطالعه حاضر بررسی ویزگی های روان سنجی پرسشنامه رشد پس از سانحه شامل ضریب آلفای کرونباخ، پایایی به روش بازآزمایی، روایی همگرا و تحلیل عوامل روی نمونه ای از دانشجویان بود. در این مطالعه نمونه ای با حجم ۲۰۱ نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز که یک حادثه استرس زا در طی ۵ سال گذشته را گزارش کرده بودند، به صورت در دسترس گزینش شد و پرسشنامه های رشد پس از سانحه، مقیاس عاطفه مثبت و منفی، جهت گیری زندگی و فهرست وقایع زندگی را تکمیل کردند. تحلیل عامل به روش تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل واریماکس اجرا شد. نتایج نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس در حد مطلوب بود (a= 0.92). همبستگی سه مقیاس پیش بین با نمره کلی پرسشنامه رشد پس از سانحه مثبت و معنی دار بود (P<0.001). تحلیل عامل چهار عامل را آشکار کرد. این عوامل عبارت از احساس قدرت درونی، تغییر در اهداف و اولویت ها، احساس نزدیکی و صمیمیت با دیگران و تلاش برای حفظ روابط با دیگران می باشد. با توجه به نتایج می توان گفت که اعتبار حاصل از بازآزمایی و همسانی درونی و همچنین روایی آزمون در نمونه ایرانی در حد مطلوب است؛ اما عوامل زیربنایی رشد پس از سانحه در ایران متفاوت بود.