مقاله ویژگی های روان سنجی و اعتباریابی مقیاس شدت خستگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۲۶۳ تا ۲۷۸ منتشر شده است.
نام: ویژگی های روان سنجی و اعتباریابی مقیاس شدت خستگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خستگی
مقاله روانسنجی
مقاله مولتیپل اسکلروزیس
مقاله اعتباریابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالح پور قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی نژاد مظفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مقیاس شدت خستگی (FSS=Fatigue Severity Scale) به دلیل ماهیت ساده و بالینی آن موارد استفاده فراوانی در سنجش سطوح خستگی در بیماران دارد. از آنجا که خستگی یکی از علایم شایع در اختلال مولتیپل اسکلروزیس است، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس شدت خستگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام پذیرفت.
روش: مطالعه حاضر، توصیفی و از نوع اعتبارسنجی بود که در آن ۱۶۲ بیمار به شیوه نمونه گیری پیاپی انتخاب شدند. پایایی همسانی درونی، اعتبار سازه، همزمان و پیش بین این مقیاس ارزیابی گردید. برای این منظور آزمودنی ها مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) و ابعاد فیزیکی پرسشنامه ۳۶ سوالی زمینه یابی سلامت (SF-36) را تکمیل نمودند.
یافته ها: همسانی درونی FSS عالی بود (Cronbach’s Alpha=0.93). ضریب همبستگی گویه – نمره کل برای هر یک از گویه ها در دامنه ۰٫۴۳ تا ۰٫۸۵ به دست آمد. نتایج اعتبار همزمان نشان داد که FSS از همبستگی مناسبی با تمام سازه های مرتبط با ابزارهای پژوهشی، براساس جهات مورد انتظار برخوردار می باشد (P<0.0001). همچنین نمرات مقیاس خستگی نسبت معنی داری از واریانس نمرات آزمون های افسردگی، اضطراب و ابعاد فیزیکی کیفیت زندگی را حتی پس از کنترل اثرات مخدوش کننده احتمالی سن، جنسیت، وضعیت تاهل و سطح تحصیلات پیش بینی کرد.
نتیجه گیری: نسخه فارسی FSS ویژگی های روان سنجی رضایت بخشی دارد و می تواند در موقعیت های بالینی و پژوهشی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس به کار رود.