مقاله ویژگی های روان سنجی نسخه پیش دبستانی سیاهه درجه بندی رفتاری کنش وری اجرایی (فرم معلم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: ویژگی های روان سنجی نسخه پیش دبستانی سیاهه درجه بندی رفتاری کنش وری اجرایی (فرم معلم)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاهه درجه بندی رفتاری کنش وری اجرایی
مقاله کودکان پیش دبستانی
مقاله اعتبار
مقاله روایی
مقاله نسخه معلم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: برعرفان زرین
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی گل پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: دانشور شراره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، تعیین اعتبار، روایی و ساختار عاملی نسخه پیش دبستانی سیاهه درجه بندی رفتاری کنش وری اجرایی (فرم معلم) بود. سیاهه کنش های اجرایی ۳۹۰ کودک ۲ تا ۵ ساله مقطع پیش دبستانی شهر مشهد در سال تحصیلی ۹۱ – ۹۰ به شیوه نمونه برداری تصادفی چندمرحله ای از طریق معلمان گردآوری شد. اعتبار مقیاس از طریق همسانی درونی و همبستگی های مجموعه ماده مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای بررسی روایی مقیاس از تحلیل عاملی و روایی همزمان استفاده شد. ضرایب آلفای کرونباخ و همبستگی های مجموعه ماده بیانگر اعتبار رضایت بخش سیاهه و زیرمقیاس های آن بود. تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی بیانگر دو الگوی پنج عاملی (بازداری، تغییر، مهار هیجانی، حافظه کاری و برنامه ریزی/ سازمان دهی) و سه عاملی (خودمهارگری بازداری، انعطاف پذیری و فراشناخت) بود. افزون بر این، روایی همگرای مقیاس با سیاهه فهرست رفتاری کودکان مطلوب بود. نسخه پیش دبستانی سیاهه درجه بندی رفتاری کنش وری اجرایی (فرم معلم) ابزاری مفید جهت سنجش کنش های اجرایی در کودکان پیش دبستانی است و می تواند در پژوهش های روان شناختی و موقعیت های بالینی در ایران به کار گرفته شود.