مقاله ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس تنیدگی پس از زایمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) از صفحه ۶۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس تنیدگی پس از زایمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنیدگی پس از زایمان
مقاله مقیاس تنیدگی پس از زایمان
مقاله ساختار عاملی
مقاله روایی
مقاله پایایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نادری زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی مقیاس تنیدگی پس از زایمان (PSS) بود.روش: در پژوهش همبستگی حاضر، ۱۴۲ زن وضع حمل کرده از میان تمامی زنان وضع حمل کرده زایشگاه دولتی زینبیه و بخش زنان و زایمان چند بیمارستان خصوصی (اردیبهشت، فرهمندفر، شفا و پارس) شهر شیراز در سال ۱۳۸۹ در هفته نخست پس از زایمان به روش نمونه گیری دردسترس هدف مند انتخاب شدند. ملاک ورود، نداشتن سابقه بیماری های روانی و جسمانی بود. برای گردآوری داده ها نسخه ۶۵ گویه ای مقیاس تنیدگی پس از زایمان (PSS) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (RSES)، مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS) و پرسش نامه افسردگی بک (ویرایش دوم) (BDI-II) کار رفت. تجزیه و تحلیل داده ها به روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عامل اکتشافی انجام شد.یافته ها: بررسی ساختار عاملی PSS با روش چرخش واریماکس دو عامل «نگرانی هایی درباره کسب نقش مادری و تغییرهای بدنی منفی» و «نگرانی هایی درباره نبود حمایت اجتماعی» را به دست داد که روی هم ۴۸٫۹۸ درصد واریانس مقیاس را تبیین کردند. هم سانی درونی کل مقیاس و عامل های دوگانه بیان گر پایایی بالای مقیاس بود. ضریب روایی واگرای این مقیاس با RSES و MSPSS و ضریب هم گرای آن با BDI-II تایید شد. نتیجه گیری: یافته ها بیان گر روایی و پایایی مناسب PSS در زنان جامعه شهری ایرانی برای ارزیابی ادراک های تنیدگی پس از زایمان است.