مقاله ویژگی های روان سنجی نسخه ایرانی فرم کوتاه مقیاس اشتیاق شغلی اوترچت (UWES-9) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۶۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: ویژگی های روان سنجی نسخه ایرانی فرم کوتاه مقیاس اشتیاق شغلی اوترچت (UWES-9)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویژگی های روان سنجی
مقاله اشتیاق شغلی
مقاله دبیران
مقاله اردبیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجلو نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش تعیین ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه مقیاس اشتیاق شغلی اوترچت (UWES-9) (شوفلی و بیکر، ۲۰۰۳) در بخشی از جامعه ایران بود. روش این پژوهش از نوع مقطعی و همبستگی بوده و جامعه آماری مطالعه نیز از همه دبیران زن و مرد شهر اردبیل در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ تشکیل شده بود. اطلاعات مورد نیاز از ۲۸۰ دبیر (۱۴۲ زن و ۱۳۸ مرد) که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند، جمع آوری گردید. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس ۹ سوالی اشتیاق شغلی اوترچت (شوفلی و بیکر، ۲۰۰۳)، مقیاس فرسودگی شغلی ماسلاچ و جکسون (۱۹۸۱) و مقیاس رضایت شغلی کورچیل، فورد و والکر (۱۹۷۶) استفاده شد. نتایج مربوط به پایایی نشان داد که ابعاد سه گانه انرژی، تعهد و جذب UWES-9 بر اساس آلفای کرونباخ از همسانی درونی برخوردار هستند. بررسی های مربوط به روایی محتوا، همگرا و واگرا نیز موید روایی UWES-9 بود. یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی نشان داد که در نسخه ایرانی UWES-9، همانند فرم اصلی سه عامل همبسته، ولی مجزای انرژی، تعهد و جذب آشکار می شود. با توجه به اطمینان حاصل از دقت اوترچت در سنجش اشتیاق شغلی، استفاده از آن در پژوهش های مربوط به اشتیاق شغلی توصیه می شود.