مقاله ویژگی های روان سنجی مقیاس ۲ هوش سیال کتل و رابطه آن با ماتریس های پیشرونده ریون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات روانشناختی از صفحه ۹۹ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: ویژگی های روان سنجی مقیاس ۲ هوش سیال کتل و رابطه آن با ماتریس های پیشرونده ریون
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش سیال
مقاله عامل g
مقاله مقیاس ۲ هوش کتل
مقاله ماتریس های پیشرونده ریون
مقاله حافظه کوتاه مدت
مقاله استدلال قیاسی
مقاله استدلال استقرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هومن حیدرعلی
جناب آقای / سرکار خانم: بهاری پاشا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقیاس ۲ هوش سیال کتل و ماتریس های پیشرونده ریون از آزمون های معتبر هوشی هستند که به منظور سنجش هوش کلی (عامل g) به کار می روند. هدف این پژوهش بررسی اعتبار و روایی مقیاس ۲ هوش سیال کتل و رابطه آن با ماتریس های پیشرونده ریون بود. به این منظور از میان جامعه آماری دانش آموزان مشغول به تحصیل در مقطع دبیرستان شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۹۱ یک نمونه ۵۰۰ نفری به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و در مورد ۱۰۰ نفر از آزمودنی ها هر دو آزمون، و برای ۴۰۰ آزمودنی دیگر تنها مقیاس ۲ هوش سیال کتل اجرا شد. برای بررسی اعتبار از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، برای بررسی روایی از روش تحلیل عاملی، و برای بررسی رابطه میان مقیاس ۲ کتل و ماتریس های پیشرونده ریون از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که مقیاس ۲ هوش سیال کتل از اعتبار (a=0.789) قابل قبولی برخوردار است و با توجه به پدیدار شدن مولفه های هوش سیال کتل در تحلیل عاملی اجرا شده، مقیاس ۲ هوش کتل دارای روایی نیز می باشد. همچنین همبستگی معناداری (در سطح (p<0.01 میان ماتریس های پیشرونده ریون و مقیاس ۲ هوش سیال کتل وجود دارد (r=0.418).