مقاله ویژگی های روان سنجی مقیاس نشخوار خشم در دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۴۵۳ تا ۴۶۲ منتشر شده است.
نام: ویژگی های روان سنجی مقیاس نشخوار خشم در دانشجویان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقیاس نشخوار خشم
مقاله ویژگی های روان سنجی
مقاله تحلیل عامل تاییدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: بساک نژاد سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی زاده هنرمند مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پس از واقعه خشم آلود، ما افکار تکرارشونده ای را تجربه می کنیم که برای مدت های طولانی، ذهن ما را مشغول می کند و این خود، با پیامدهای روان شناختی منفی همراه است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس نشخوار خشم در میان دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، نمونه شامل ۲۷۳ نفر از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای طبقه ای انتخاب شدند. برای اندازه گیری پایایی مقیاس، از سه روش آلفای کرونباخ، تنصیف اسپیرمن- براون و گاتمنو و برای اندازه گیری روایی نیز از تحلیل عامل تاییدی و روایی همزمان استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای Spss نسخه ۱۹ و Amose نسخه ۲۰ استفاده و سطح معناداری آزمون نیز ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از روایی و پایایی مطلوب مقیاس مذکور است (مقدار ۰٫۶۳ = RMSEA و پایایی به روش آلفای کرونباخ، تنصیف اسپیرمن- براون و گاتمن، به ترتیب برابر ۰٫۹۰، ۰٫۸۵ و ۰٫۸۴ محاسبه شد). همچنین نتایج تحلیل عامل تاییدی، نشان داد که مدل چهار عاملی مقیاس نشخوار خشم در جامعه دانشجویان برازش دارد.
نتیجه گیری: در مجموع نتایج مطالعه حاضر، شواهدی را برای صحت روایی و پایایی قابل قبول مقیاس نشخوار خشم در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز فراهم آورده است که می تواند در پژوهش های آینده نیز به کار رود.