مقاله ویژگی های روان سنجی مقیاس ترس از حرکت تمپا (Tampa) در بیماران ایرانی مبتلا به درد مزمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۱۹۷ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: ویژگی های روان سنجی مقیاس ترس از حرکت تمپا (Tampa) در بیماران ایرانی مبتلا به درد مزمن
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقیاس ترس از حرکت (تمپا)
مقاله ساخت عاملی
مقاله اعتبار
مقاله پایایی
مقاله درد مزمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتی نرجس
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری مقدم محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: شعیری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قسامی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی تکامچانی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: معروفی نادر
جناب آقای / سرکار خانم: نایب آقایی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه، با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس ترس از حرکت تمپا (Tampa) در بیماران ایرانی مبتلا به درد مزمن، ۱۹۵ بیمار، مقیاس های ترس از حرکت تمپا، شدت درد، ناتوانی جسمی، فاجعه آمیزی درد، افسردگی و خودکار آمدی درد را تکمیل کردند. نخست ساختار عاملی مقیاس تمپا با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد این مقیاس در قالب دو عامل «باور به آسیب دیدگی» و «اجتناب از فعالیت» مفهوم سازی شده است. به منظور بررسی و تایید ساختار مذکور، از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد اطلاعات حاصل از اجرای مقیاس مورد مطالعه با ساختار ۲ عاملی، برازش مطلوبی دارد. همچنین محاسبه ضریب همسانی درونی و پایایی به روش بازآزمایی نشان داد مقیاس تمپا و دو خرده مقیاس آن از پایایی مطلوبی برخوردار هستند. در مرحله بعد، اعتبار همگرا و واگرای مقیاس تمپا و خرده مقیاس های آن با محاسبه همبستگی پیرسون بین نمره های این مقیاس با مقیاس های شدت درد، ناتوانی جسمی، فاجعه آمیزی درد، افسردگی و خودکار آمدی درد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحلیل ها از اعتبار همگرا و واگرای مقیاس مورد مطالعه حمایت کرد.
در مجموع، نتایج نشان داد مطالعه حاضر، شواهدی از صحت اعتبار و پایایی مقیاس تمپا در جمعیت ایرانی مبتلا به درد مزمن فراهم آورده است.