مقاله ویژگی های روان سنجی مقیاس احساس تنهایی دانشجویان (SLFS) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در روان شناسی بالینی از صفحه ۸۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: ویژگی های روان سنجی مقیاس احساس تنهایی دانشجویان (SLFS)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقیاس احساس تنهایی
مقاله روایی
مقاله اعتبار
مقاله ویژگی های روان سنجی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی فاطمه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس احساس تنهایی آشر و همکاران بود
روش: تعداد ۳۷۶ نفر از دانشجویان دانشگاه سمنان با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به ابزارهای پژوهش (مقیاس احساس تنهایی آشر و همکاران و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی، ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ها: برای تعیین روایی سازه مقیاس احساس تنهایی (SLFS) از روش تحلیل عاملی و روایی همگرا استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مقیاس احساس تنهایی SLFS، دو عامل تنهایی عاطفی و تنهایی اجتماعی را اندازه گیری می کند. نتایج روایی همگرا نیز نشان داد که بین احساس تنهایی و افسرگی، اضطراب و استرس رابطه معنی داری وجود دارد. اعتبار مقیاس احساس تنهایی (SLFS) با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس ۰٫۸۴، تنهایی عاطفی ۰٫۸۲ و تنهایی اجتماعی ۰٫۷۱ به دست آمد که همگی رضایت بخش می باشند.
نتیجه گیری: با توجه به سهولت اجرا، سهولت نمره گذاری، سهولت تعبیر و تفسیر، زمان اندک برای پاسخ گویی (۳ تا ۵ دقیقه)، قابلیت اجرا به صورت فردی و گروهی، عملی بودن، روایی و اعتبار مناسب، نتیجه گرفته می شود که مقیاس احساس تنهایی (SLFS) ابزار مناسبی برای اندازه گیری احساس تنهایی دانشجویان می باشد.