مقاله ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه خشم نواکو در شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های علوم شناختی و رفتاری از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه خشم نواکو در شهر اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشم
مقاله روایی
مقاله پایایی
مقاله پرسشنامه خشم نواکو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملک پور مختار
جناب آقای / سرکار خانم: زنگنه ساره
جناب آقای / سرکار خانم: آقابابایی سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی (پایایی و روایی) پرسشنامه خشم نواکو انجام شده است. در این پژوهش ۱۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه خشم نواکو بر روی آن ها اجرا شد. داده ها تجزیه و تحلیل شد و روایی آزمون با استفاده از سه روش همبستگی نمره های آزمون با آزمون پرخاشگری باس و پری، روش بررسی روایی محتوایی و روش تحلیل عاملی پرسشنامه بررسی شد. همچنین، پایایی آزمون با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی به دست آمد. نتایج نشان داد که پایایی این آزمون با روش آلفا برابر با ۰٫۸۶ و با روش بازآزمایی برابر با ۰٫۷۳ و روایی آزمون (همبستگی با آزمون باس و پری) برابر با ۰٫۷۸ است؛ ضمن اینکه روایی محتوایی مورد تایید پنج متخصص روان شناس، مشاور و جامعه شناس قرار گرفت و با تحلیل عوامل نیز تایید شد. پرسشنامه خشم نواکو از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است و برای سنجش خشم افراد سودمند است. همچنین، این پرسشنامه برای بررسی خشم، به ویژه در موارد کلینیکی قابلیت خوبی دارد.