مقاله ویژگی های روان سنجی سیاهه آثار سوگ هوگان در خانواده های داغدیده ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۶۹ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: ویژگی های روان سنجی سیاهه آثار سوگ هوگان در خانواده های داغدیده ایرانی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاهه آثار سوگ هوگان
مقاله خانواده های داغدیده
مقاله ویژگی های روان سنجی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحی زاده مریم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی سیداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، بررسی ویژگی های روان سنجی سیاهه آثار سوگ هوگان در بین خانواده های داغدیده ایرانی بود. جامعه آماری پژوهش همه خانواده های داغدیده شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰ بود که ۲۸۰ نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از سیاهه واکنش آثار سوگ هوگان (هوگان، گرینفیلد و اشمیت، ۲۰۰۱)، پرسشنامه سلامت عمومی ۲۸ سوالی (گلدبرگ، ۱۹۷۲)، مقیاس افسردگی، اضطراب، فشار روانی-۲۱ (لاویبوند و لاویبوند، ۱۹۹۵) و پرسشنامه جمعیت شناختی جمع آوری گردید. نتایج تحلیل عامل اکتشافی با روش چرخش واریماکس، بیانگر وجود چهار عامل (ناامیدی/پریشانی، رشد شخصی، درهم ریختگی/رفتار وحشتزدگی و خشم و سرزنش) در این مقیاس بود. ضرایب همسانی درونی به وسیله آلفای کرونباخ برای چهار عامل بین ۰٫۹۲ تا ۰٫۹۸ به دست آمد. نتایج حاصل از بررسی روایی ملاک، نشان داد که بین عامل های سیاهه آثار سوگ هوگان با پرسشنامه سلامت عمومی و مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی، همبستگی های بالا و معنی داری وجود دارد (P£۰٫۰۱). نتایج حاصل از روایی تشخیصی نشان داد که این مقیاس قابلیت تفکیک بین آثار سوگ در سوگ بهنجار و سوگ آسیب شناختی را دارد. این نتایج گویای آن است که نسخه فارسی سیاهه آثار سوگ هوگان، روایی و پایایی مطلوبی برای اندازه گیری آثار سوگ در جمعیت ایرانی دارد.