مقاله ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی یازدهمین ویرایش مقیاس تکانشگری بارت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۲۱ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی یازدهمین ویرایش مقیاس تکانشگری بارت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکانشگری
مقاله مقیاس تکانشگری بارت (۱۱)
مقاله شاخص های روان سنجی
مقاله تحلیل عوامل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاوید محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی نوراله
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی چنگیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، تبیین شاخص های روان سنجی فرم فارسی مقیاس تکانشگری بارت (BIS-11) بوده است. این مقیاس روی یک گروه ۲۵۹ نفری دانشجویان دانشگاه شیراز (۱۷۴ مرد، ۸۵ زن) که به شیوه نمونه در دسترس انتخاب شده بود، اجرا گردید. به منظور بررسی ساختار عاملی این مقیاس از روش تحلیل عامل اکتشافی به با روش مولفه های اصلی چرخش واریماکس استفاده شد. نتایج این تحلیل حاکی از وجود سه عامل با نام های تکانشگری عدم برنامه ریزی، تکانشگری حرکتی و تکانشگری شناختی بود. روایی همگرای این پرسشنامه با محاسبه ضریب همبستگی زیرمقیاس های این پرسشنامه با یکدیگر تایید شد (P<0.05). اعتبار کل پرسشنامه تکانشگری از دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی مورد تحلیل قرار گرفت که به ترتیب 0.81 و 0.77 به دست آمد. در مجموع نتایج این پژوهش حمایت تجربی کافی برای استفاده از این مقیاس در موقعیت های پژوهشی و بالینی در ایران را فراهم می کند.