مقاله ویژگی های اهداف فعالیت های فوق برنامه دانش آموزان دبیرستانی با رویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) از صفحه ۷۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: ویژگی های اهداف فعالیت های فوق برنامه دانش آموزان دبیرستانی با رویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عناصر برنامه درسی
مقاله برنامه درسی فوق برنامه
مقاله آسیب های اجتماعی
مقاله پیشگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادری امیر
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی حسین نژاد غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: تاجیک اسمعیلی عزیزاله
جناب آقای / سرکار خانم: زین آبادی حسن رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تامین امنیت و صیانت نوجوانان به دلیل شرایط خاص سنی و تاثیرپذیری از عوامل مختلف و با توجه به نقش آینده سازی آنها از اهمیت بالاتری برخوردار است. مساله مهم پژوهش حاضر این است به رغم نگرانی و اقدامات خانواده ها، مدارس، جامعه و پلیس، بزهکاری نوجوانان و جرایم علیه ایشان قابل توجه است. این امر بیانگر وجود نوعی خلاء در نظام آموزش و پرورش است. طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی فعالیت های فوق برنامه برای دانش آموزان دبیرستانی با تاکید بر آموزش های همگانی نیروی انتظامی به عنوان هدف کلی تحقیق قرار گرفت.
در این پژوهش، از روش تحقیق اکتشافی آمیخته بهره گیری شد. در بخش کیفی، از مصاحبه نیمه هدایت شده و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شد و الگوی بدست آمده مورد اعتباربخشی قرار گرفت. جامعه آماری در بخش کیفی، مدیران دبیرستان های پسرانه و دخترانه شهر تهران و مسوولان آموزش و پرورش و در بخش کمی، متخصصان برنامه درسی و مسوولان و کارشناسان آموزش همگانی ناجا بوده اند. روش نمونه گیری در بخش کیفی، روش هدفمند و روش گلوله برفی و در بخش کمی روش هدفمند و در دسترس بوده است.
بر اساس نتایج تحقیق، الگوی برنامه درسی فعالیت های فوق برنامه برای دانش آموزان دبیرستانی با تاکید بر آموزش های همگانی ناجا طراحی شد به نحوی که ویژگی های هر یک از عناصر ۹ گانه الگو متناسب با شرایط دانش آموزان دبیرستانی، آسیب های اجتماعی مبتلا به و نظرات خبرگان کارشناسان شناسایی شد و این ویژگی ها به ترتیب اهمیت قرار گرفتند. مقاله حاضر ویژگی های عنصر هدف در این برنامه درسی را مورد بررسی قرار می دهد.