مقاله ویژگیهای روانسنجی خودپنداره و رابطه آن با سازگاری اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان سبزوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات روانشناختی از صفحه ۶۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: ویژگیهای روانسنجی خودپنداره و رابطه آن با سازگاری اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان سبزوار
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازگاری اجتماعی
مقاله خودپنداره
مقاله عملی بودن
مقاله اعتبار
مقاله روایی
مقاله نرم یابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هومن حیدرعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ده آبادی سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه سازگاری اجتماعی بررسی شده است یک گروه نمونه با حجم ۴۸۰ نفر از طریق نمونه برداری چند مرحله ای انتخاب و به سیاهه سازگاری اجتماعی پاسخ دادند. سیاهه مذکور، شامل ۹۰ سوال بود.که به علت بار عاملی ضعیف یکی از سولات حذف، در نتیجه، ضریب آلفای کرنباخ ۰٫۸۳۶ بدست آمده بررسی روایی سازه از طریق تحلیل متمایل نشان داد که ۹ عامل استخراج شده، ۴۲٫۷۵۱ درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می کند. ۹ عامل شامل: گرایش اجتماعی، روابط خانوادگی، خیرخواهی، ارتکاب به رفتار ضد اجتماعی، کنترل خویشتن، مهارت در روابط اجتماعی، رعایت مقررات اجتماعی، قبول مسوولیت اجتماعی و پایبندی به نظام ارزشها است. برای بررسی روایی همگرا از آزمون خودپنداره بک استفاده شد. همبستگی بین فرم ۲۵ سوالی خود پنداره بک و سازگاری اجتماعی بر روی گروه نمونه ۴۸۰ نفر محاسبه شد. نتایج نشان داد که ۵ عامل از ۹ عامل؛ عامل ۱ (گرایش اجتماعی) عامل ۴ (ارتکاب به رفتار ضد اجتماعی) عامل ۶ (مهارت در روابط اجتماعی) عامل ۸ (قبول مسوولیت اجتماعی)، با آزمون سازگاری اجتماعی همبستگی دارد و ضریب همبستگی کل پرسشنامه سازگاری اجتماعی با خودپنداره بک ۰٫۰۴۵ بدست آمد.