مقاله ویرایش هدف دار ژنوم با میانجی گری نوکلئازهای مهندسی شده؛ رویکردی نو در ژن درمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: ویرایش هدف دار ژنوم با میانجی گری نوکلئازهای مهندسی شده؛ رویکردی نو در ژن درمانی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوکلئازهای صناعی
مقاله شکست های دو رشته ای
مقاله هدف گیری ژنی
مقاله ژن درمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری دلویی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زاده رسول
جناب آقای / سرکار خانم: اسدالهی کاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مهندسی هدف دار ژنوم (genome targeting engineering)، یکی از مهم ترین پیشرفت های مهندسی ژنتیک در هزاره سوم است. اساس این فرایند در عملکرد اندونوکلئازهای مهندسی شده نهفته است. این ابزارها از طریق ایجاد برش های دو رشته ای در یک ناحیه شناخته شده از ژنوم و به دنبال آن ترمیم این برش ها توسط سازوکارهای نوترکیبی هومولوگ (Homologous Recombination) یا اتصال انتهاهای غیرهومولوگ (Non-Homologous End Joining)، می توان تغییرات ژنتیکی مورد نظر را ایجاد کرد. اندونوکلئاز های ویرایش کننده ژنوم، از توانایی بالایی در راستای فهم عملکرد ژن و کاربردهای ژن درمانی برخوردارند. مگانوکلئازها (Meganucleases)، اولین رده از این ابزارهایند که به طور طبیعی در همه قلمروهای حیات یافته شده و نقش مهمی را در مهندسی هدف دار ژنوم ایفا کرده اند. دومین رده، نوکلئازهای انگشت روی [Zinc Finger Nucleases (ZFNs)] هستند که از یک سری قلمرو انگشت روی شناسایی کننده DNA ادغام شده با قلمرو کاتالیتیک آنزیم FokI ساخته شده اند. رده دیگر نوکلئازهای افکتور شبه فعال کننده رونویسی [Transcription Activated-Like Effector Nucleases (TALENs)] می باشند که قلمرو های شناسایی کننده DNA از باکتری بیماری زای گیاهی از جنس گزانتوموناس (Xnathomonas) مشتق شده اند و مانند رده دوم با قلمرو کاتالیتیک FokI ادغام می شوند. آخرین رده اندونوکلئازهای مهندسی شده، برگرفته از سیستم ایمنی اکتسابی باکتریایی است که Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats/ CRISPR-associated (CRISPR/ Cas)] نامیده می شوند. در این سیستم اندونوکلئاز Cas9 توسط یک RNA راهنما که با DNA هدف جفت می شود به توالی موردنظر فراخوانده شده و سپس DNA توسط زیرواحدهای آنزیم برش می خورد. در این مقاله، با استفاده از تجربیات شخصی و بهره گیری از ده ها منبع معتبر و روزآمد، ویژگی های چهار رده اندونوکلئاز مطرح شده در بالا، و پیشرفت های انجام گرفته برای افزایش کارایی و ویژگی آن ها در پژوهش های پایه ای و کاربردی مورد بررسی و بحث قرار گرفته است.