سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمانه قایدی – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه گیاهپزشکی دانشگاه یاسوج
محمد عبدالهی – استادیارگروه گیاهپزشکی دانشگاه یاسوج
فریبا قادری – مربی گروه گیاهپزشکی دانشگاه یاسوج

چکیده:

قارچ Macrophomina phasolina یکی از مهم ترین بیمارگرهای گیاهی می باشد که باعث ایجاد پوسیدگی زغالی در گیاهان مختلف می شود. این بیماری در نواحی گرم استان مشاهده گردید. علائم بیماری شامل زردی و پژمردگی بوته هاست که در اثر پوسیدگی ساقه به وجود آمده بود. در مرحله بعدی، ناحیه پوسیده خشک شده و در زیر پوست تعداد زیادی سختینه های ریز سیاه رنگ تشکیل می‌گردد. زمانی که ساقه پوسیده شکافته شود، سختینه های سیاه رنگ فراوان به قطر ۱۰۹-۴۸ میکرومتر به صورت پودر زغال مانند در ناحیه بافت آوندی دیده می شوند. بعد از کشت، جداسازی قارچ از بافت های پوسیده و خالص سازی، قارچ M. phasolina به عنوان عامل بیماری شناخته شد. بر روی محیط کشت، پرگنه ی قارچ در ابتدا سفید است و در نهایت به رنگ سیاه در می‌آید. در مجموع ۲۰ جدایه از بافت‌های طوقه و ریشه‌ی لوبیا به دست آمد، که تمام جدایه ها در یک گروه فنوتیپی به نام پنبه ای با سختینه متراکم قرار گرفتند. با انجام اصول کخ و مایه زنی با روش خلال دندان چوبی بر روی ارقام خمین، گلی، درخشان، جماران، سفید، ازنا، ناز، اختر و صیاد بیماریزایی قارچ M. phasolina به اثبات رسید.