سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی باشفاعت – کارشناسی ارشد تربیت بدنی، معلم تربیت بدنی، اداره آموزش و پرورش استان ف

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی وضع موجود استعدادیابی در رشته دوچرخه سواری کورسی مردان ایران و ارئه الگوی استعدادیابی از دیدگاه مربیان برجسته کشور بود. بدین منظور محقق دیدگاه مربیان برجسته کشور را که در مسابقات قهرمانی باشگاههای ایران خرداد ۸۷ در شهرستان کرج و تورنمت بین المللی تفتان در اسفند ۸۶ حضور داشتند مورد ارزیابی قرار داد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است که به روش میدانی انجام شده است. با توجه به ماهیت تحقیق و تعداد جامعه آماری، کلیه جامعه آماری به روش سرشماری به عنوان نمونه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است(n=100). ابزار انداره گیری این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته با پایایی ۰/۹۳ بود. اطلاعات خام آماری با استفاده از نرم افزارهای EXCEL و SPSS و آزمونهای اندازه گیری های مکرر و t وابسته در سطح معنی داری(a=0/05) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که: ۱- کمبود امکانات ۲- عدم برنامه ریزی اصولی ۳- شناخت ناکافی ورزش دوچرخه سواری ۴- عملکرد ضعیف سازمانهای ورزشی و ۵- عدم استفاده از افراد متخصص