سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومه اکبری – دانشجوی دکتری تخصصی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدرضا کنعانی – دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

چکیده:

بیمارستان ها یکی از منابع تولید زباله به خصوص زباله های مخاطره آمیز می باشند، لذا اعمال مدیریت صحیح و کارآمد جهت جلوگیری از بروز معضلات بهداشتی و زیست محیطی ضروری می باشد. از اینرو تحقیق حاضر با روش توصیفی-مقطعی و مشاهده ای و با هدف بررسی وضعیت مدیریت پسماند در سطح ۳۹ بیمارستان استان مازندران صورت پذیرفته است. بررسی ها حاکی از آن است که متوسط پسماند تولیدی در بیمارستان های استان ۱۱۲۲۹ کیلوگرم در روز (۷۱۹۹ کیلوگرم شبه خانگی، ۳۶۲۵ کیلوگرم عفونی، ۳۸۹ کیلوگرم نوک تیز و برنده، کیلوگرم ۱۶پرتوزا) می باشد و میانگین سرانه پسماندهای پزشکی به ازای هر تخت فعال در شبانه روز ۸۵۰ گرم می باشد. با عنایت به تفکیک ۱۰۰% پسماند در بیمارستانهای استان، ۹۷% بیمارستان ها مطابق با ضوابط و دستورالعمل ها، از کیسه های زرد رنگ جهت جمع آوری پسماندهای عفونی و ۹۵% بیمارستان ها از محفظه های مخصوص جهت جمع آوری پسماندهای برنده استفاده می نمایند و در ۹۰% آن ها پسماندها با چرخ دستی مخصوص به جایگاههای نگهداری موقت حمل می شود. ۴۶% بیمارستان های استان دارای زباله سوز(۱۳% دارای سیستم سرماساز)، ۳۶% بی خطرساز و ۱۸% فاقد سیستم امحاء می باشند، که این میزان زباله جهت امحاء به سایر بیمارستانهای استان منتقل می گردند، همچنین ۱۵% از این زباله سوزها نامناسب و قدیمی بوده و تولید آلودگی می نمایند. نتایج بررسی نشان می دهد، علی رغم وضعیت نسبتا مطلوب جمع آوری و حمل پسماند بیمارستان های استان، لزوم آموزش پرسنل مرتبط در مدیریت پسماند، عدم استفاده از زباله سوزهای ناکارآمد و قدیمی و بهره گیری از دستگاههای بی خطرساز استاندارد و زباله سوزهای متمرکز در مناطق خارج شهری و مسکونی ضروری احساس می گردد