سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید هراتی، – واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان (شاهرود)
صمداله کرمی – آزمایشگاه سلامت بذر و نهال ، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال – کر
اکرم نورانی، – آزمایشگاه سلامت بذر و نهال ، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال – کر
سمیه نظارت. – واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان (شاهرود)

چکیده:

گندم یکی از محصولات راهبردی و اساسی کشور است که با افزایش تولید زمینه ساز استقلال و رفع وابستگی می باشد. بیماریهای بذرزاد یکی از عواملی هستند که سلامت مزرعه را تحت تاثیر قرار داده و باعث کاهش محصول می گردند. به منظور بررسی وضعیت سلامت مزارع تولید بذر، ارقام تجاری سایونز، دنا، بم، زاگرس، کاسکوژن، کویر، شهریار، اکبری، پیشتاز، شیراز، الوند و بهار در طبقات پرورشی، مادری و گواهی شده استان سمنان از مزارع پیمانکاری تولید بذر شرکت های خدمات حمایتی سمنان – سمنان، خدمات حمایتی سمنان – شاهرود، تعاون روستایی سمنان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سمنان، تعاون روستایی گرمسار، شرکت افق سبز سمنان، خدمات حمایتی گرمسار و خدمات حمایتی دامغان بر اساس ظوابط و مقررات جمع آوری گردید و مبتنی بر دستورالعمل انجمن بین الملل بذر، آزمون شستشو با توزین ۱۰۰ گرم بذر، اضافه نمودن آب، همزدن و سانتریفیوژ و نهایتا مشاهده اسپور سیاهک پنهان گندم در سوسپانسیون در زیر میکروسکوپ نوری و ثبت نتایج انجام گردید. نتایج ۵ عدد اسپور / بذر بود. در نتایج مطالعات انجام / ۰ لغایت ۳ / بیان کننده سلامت یک مزرعه ( ۲%) است. دامنه آلودگی مزارع ۳ گرفته طی دو سال هیچ تفاوت معنی داری در بین مزارع مناطق مختلف تولید بذر وجود نداشت و نشان دهنده وجود آلودگی عمومی در تمام مزارع بود که با توجه به میزان نیاز ۵۰ عدد اسپور عامل بیماری برای ایجاد بیماری در ارقام حساس بدون ضد عفونی و ۱۰۰ عدد اسپور بر روی بذر در ارقام حساس با ضدعفونی میتوان گفت که مزارع از سلامت نسبی برخوردار هستند ولی رعایت موازین بهداشتی، انتخاب زمین سالم، ضد عفونی و غیره الزامی است.