نتایج

شکل ۱ نتیجه حاصل از مقایسه ویژگی مورد مطالعه را در دو خاک دارای خزه گلسنگ (crust) و بدون خزه –گلسنگ (No-crust) نشان میدهد. همچنانکه ملاحطه میشود بین دو گروه خاک در سطح یک درصد تفاوت معنی دار است. منظور از ۶۴ درصد برای خاک خزه – گلسنگ دار و ۵۳ درصد برای خاک بدون خزه وگلسنگ این است که چنانچه در این روش هر ۵ پارامتر مربوط به نفوذپذیری خاک بالاترین سطح امتیاز را کسب مینمودند نفوذپذیری خاک ۱۰۰ درصد و در نتیجه رواناب صفر میشد ولی به دلیل عدم کسب امتیازات کامل،اعداد ۶۴ و ۵۳ درصد حاصل شده است.

بحث و نتیجه گیری

نتایج بهدست آمده بیانگر شدت و مقدار بیشتر نفوذپذیری خاک و کاهش رواناب در قسـمتهای دارای پوسـتههـای بیولوژیک است. این امر بیانگر تاثیر مثبت حضور گونههای خزه – گلسـنگ بـر خصوصـیات هیـدرولوژیک خـاک منطقه میباشد. خزه ها و گلسنگ ها همانند مالچ زنده( ۱۱) ۱ عمل نموده، با جـذب آب و حفـظ رطوبـت شـرایط مناسبی را از نظر رطوبتی در سطوح فوقانی خاک فراهم می نمایند. وضعیت سـاختاری برگهـای خـزه بـر ویژگـی جذب آب باران موثر است. بسیاری از خزهها دارای رایزین۲ و برگهای کشیده۳ هستند کـه از قـدرت بـالایی بـرای جذب قطرات باران و در نتیجه کاهش سرعت آنها در هنگام برخورد به زمین برخوردارند، این امـر ضـمن افـزایش هدایت آب به داخل خاک، سبب حفاظت خاک در برابر ضربات قطرات باران نیـز مـیشـود. تحقیقـات نشـان داده است که گلسنگهایی چون Collema ، Peltula و Heppia تا ۱۳ برابر وزن خود و برخـی دیگـر تـا ۳ برابـروزن خود (۲) قادر به جذب آب هستند. وست اظهار میدارد که گلسنگهایی که به صورت اسفنجی بوده و آب را در خود ذخیره میکنند، قادر به نگهداری آن برای مدت طولانی هستند .(۱۴)