سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

عباس معمار نژاد – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سید حسین پاریاب – دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی دانشگاه شیراز

چکیده:

تجارت الکترونیکی بعنوان برآیند دو انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و جهانی شدن و به عنوان یکی از مظاهر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی مطرح بوده و مزایای ف راوان آن شامل حذف محدودیت های زمانی و مکانی در تجارت، کاهش هزین ه های مبادلاتی، دسترسی تولی د کنندگان و فروشندگان به مشتریان زیاد، دسترسی مصرف کنندگان به تأمین کنندگان کالا و خدمات در سطح وسیع و … موجب توجه به این پدیده شده است . برای بکارگیری تجارت الکترو نیکی بعنوان فناوری نوین تجاری، زیرساخت های فنی ، ارتباطی و مخابراتی، فرهنگی، حقوقی و قانونی و مدیریتی باید مهیا ش ود و در حال حاضر کشورمان با توجه به شاخ صهای مختلف از جمله آمادگی الکترونیکی و توسعه ناکافی زیرساخ تهای فنی و ارتباطی و مخابراتی در سطح کشور و وجود شکاف دیجیتالی، عدم آگاهی مردم نسبت به مزایای فراوان تجارت الکترونیکی، فقدان قوانین و مقررات مورد نیاز و یا اشکال در قوانین و مقررات موجود و … در بکارگیری این فناوری با مشکلات عدیده ای مواجه است . با تصویب برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی در مرداد ما ه ۱۳۸۴ توسط دولت انتظار می رفت که چنانچه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذیربط وظایف خود را به موقع انجام دهند حداقل در پایان سال ۱۳۸۵ زیرساخت های لازم برای بکارگیری تجارت الکترونیکی مهیا شود که البته ای ن مهم محقق نشد. در همین راستا در بخشی از این مقاله وضعیت فعلی زیرساخت های مورد نیاز تجارت الکترونیکی در ایران بررسی شده و برنامه های لازم توسعه کاربرد تجارت الکترونیکی مطرح شده است. با توجه به اینکه ایران در حال حاضر در گام اول مسیر توسعه تجارت الکترونیکی قرار دارد مهمترین موضوع ، آماده نمودن زیرساخ تهای فنی و ارتباطی، آمو زش و تربی ت نیروی انسانی متخصص و ن یز فراهم نمودن ز یرساخت های حقوقی و قانونی توسط دولت است . ولی به ه ر حال بخش خصوصی (شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و مردم ) با آگاهی از مزایای این پدیده باید تقاضای لازم را در این زمینه مطرح کرده و خود نیز با کسب آمادگی و مهیا نمودن امکانات مورد نیاز سعی در استفاده از این فناوری نوین داشته باشند، چرا که عدم استفاده از این فناور یها آنها را در عرصه رقابت بی نالمللی با شکست مواجه خواهد نمود.