سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید کریمی – دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
آمنه رحیم سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشک
وحیده رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشک
بهزاد مهکی – استادیار گروه آمار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

بیمارستان ها به عنوان یکی از مهمترین اجزای نظام سلامت همواره با افزایش تقاضا، کمبود امکانات و هزینه های رو به تزاید روبه رو هستند. به همین دلیل مدیران بهداشتی و درمانی ارتقا بهره وری را درجهتاستفا ه بهینه از منابع و افزایش کیفیت خدما ر اولویت اساسی فعالیت های خو قرار ا ه اند. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر بر بهره وری و وضعیت موجود آن ازدید مدیران سطوح مختلف درر بیمارستانهای منتتب آموزشی شهر اصفهان انجام شده است. روش بررسی: این بررسی به روش توصیفی- مقطعی در سال ۹۱ صورت گرفته است. جامعه آمار ی شاملمدیران سطوح مختلف بیمارستان های منتخب آموزشی شهر اصفهان بو دند که با توجه به محدود بودن آن نمونه گیری استفا ده نشد. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه که روایی و پایایی انها تایید شده بود .استفا ه گر دید.