سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد شعبانپور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن گلرومفرد –
سعید رحیمی رتکی –
صباح قادریان –

چکیده:

انتخاب تکنولوژی یکی ازمراحل مهم دراکتساب آن به شمارمی آید که پس از بررسی وضعیت شرایط محیطی و احتیاجات و سپس بررسی وضعیت تکنولوژی های دردسترسنوبت به آن می رسد دراین مقاله به بررسی ادبیات موضوعی انتخاب تکنولوژی پرداخته شده است و شاخصهای مختلف استفاده شده برای اینتخاب یک تکنولوژی که از جهات مختلف برای متخصصان مورد توجه بوده عنوان شده است سپس شرایط عمومی اکتساب که باید قبل ازانتخاب تکنولوژی درمحیط مورد رصد قرارگیرد عنوان گشته است و همچنین یک نمونه ازروشهای انتخاب تکنولوژی مورد بررسی قرارگرفته است دربخش مطالعه میدانی بررسی وضعیت فعلی انتخاب تکنولوژی درنظام سلامت کشور مورد نظر قرارگرفته است به این منظور ابتدا نظام سلامت کشوردرچهارزیرگروه مجزا مورد تقسیم واقع شد دارو تجهیزات پزشکی خدمات و نوع آموزش درهرکدام ازمواردذکر شده با متخصصان و مسئولان این امر درکشور به مصاحبه پرداختیم که باتوجه به نتایج حاصل مشخص شد که دربیشتر موارد این انتخاب به طور علمی انجام نمی شود