سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جمشید نوروزی – کارشناس گروه محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای همدان
حسین جلوخانی – رئیس گروه مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آبمنطقه ای همدان

چکیده:

در اغلب مناطق ایران آب چاه یک منبع آب اشامیدنی به شمار می روند باکتریهای شاخص کلیفرم کل و کلی فرم مدفوعی اشرشیا کلی در چاههای آب شرب روستای کفراش در سه کیلومتری شمال غرب شهرستان نهاوند با تواتر زمانی سه ما ه یکبار ودرهرسال چهار بار شمارش می شود بیشترین شمارش احتمالی باکتری MPN در فصول تر آبان تا اواخر فروردین بود که احتمالا مربوط به بارندگی بیشتر ابشویی و آب کانال سنتی کشاورزان روستای کفراش است که حاوی فاضلابهای خانگی روستاهای مرادآباد و بابا رستم و پساب خروجی شهرستان نهاوند می باشد دردوره نمونه برداری همبستگی معنی داری بین دمای آب و تعداد کلی فرم مدفوعی ۰/۸ و تعداد کلی فرم کل ۰/۴ مشاهده شد در مجموع نیز همبستگی بین تعداد کل فرم کل و فسفات معنی دار بود ۰/۴۵ علت اصلی آلودگی مدفوعی آب چاهها نفوذ آب کانال سنتی کشاورزان جوی کفراش به آبخوان محل حفر چاهها است که حاو ی فاضلاب های خانگی روستاهای مرادآباد ، بابارستم و پساب خروجی شهرک های شمال غرب شهرستا ن نهاوند تشخیص داده شد. که نیاز به احداث و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب در روستاهای بالا دست و شهرستان نهاوند را مشخص می سازد.