سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد جاقوری – کارشناس ارشد جغرافیا

چکیده:

یکی از متغیرهای موثربرامنیت و کارکرد امنیتی آن ویژگیهای اقتصادی مرزنشینان و مناطق مرزی می باشد رابطه بین اقتصاد و امنیت و به عبارت دقیق تر تاثیر شرایط نامساعد اقتصادی بربروز جرم و ناامنی موضوعی بدیهی و تایید شده است چنانکه درروایات اسلامی نیز این موضوع به صراحت مورد اشاره قرارگرفته است کادالفقر ان یکون کفرا . این روایت به روشنی بیانگر این موضوع است که فقر می تواند منجر به بروز بسیاری از رذایل اخلاقی و نابهنجاری های رفتاری شود درمورد وضعیت اقتصادی ساکنین حاشیه مرز دردوکشور همسایه ما با دوسوال اساسی روبروهستیم سوال اول مربوط به مناطق مرزی داخل کشور است و دراین رابطه این پرسش مطرح است که وضعیت اقتصادی مرزنشینان یک کشور چه تاثیری برکارکرد امنیتی مرز دارد؟سوال دوم به شرایط اقتصادی دردوسوی مرز برمیگرددو دراین مورد این پرسشنامه مطرح است که اختلاف سطح توسعه و رفاه اقتصادی درمناطق مرزی دوکشور چه تاثیری برکارکرد امنیتی دارد؟ که درمقاله به اختصار به بررسی این دو محور پرداخته شده است.