سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه حامدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
فریدون تندنویس – استاد دانشگاه تربی معلم تهران
فریده اشرف گنجوئی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

هدف از این پژوهش، توصیف وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات در بین معلمان تربیت بدنی استان سمنان بوده است. تحقیق از نوع توصیفی، کاربردی و حال نگر بوده که به طریق میدانی انجام شده است . جامعه آماریشامل تمامی معلمان تربیت بدنی زن و مرد رسمی و پیمانی و حق التدریس استان سمنان بود . نمونه آماری شامل ۱۱۱ نفر از معلمان تربیت بدنی بودند که به پرسشنامه پاسخ داده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه کلاته آهنی سال۱۷۶۶ )آلفای کرونباخ ۳۵ %(. روش آماری مورد استفاده شامل، تی دو گروه مستقل، آزمون کالموگراف اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسونبود. یافته های تحقیق نشان داد نگرش معلمان تربیت بدنی نسبت به فناوری اطلاعات مثبت بوده و بین مهارت، میزان استفاده از ابزار فناری اطلاعات و میزان نیاز به آموزش آنها پیراموناستفاده از فناوری اطلاعات رابطه معنی داری وجود دارد. و همچنین بین نگرش آزمودنی ها پیرامون استفاده از فناوری اطلاعات در امور آموزشی و پژوهشی و میزان نیاز به آموزش آنها به تفکیک جنسیت تفاوت معنی داری وجود ندارد. و بین مهارت و میزان استفاده از فناوری اطلاعات در امور آموزشی و پژوهشی به تفکیک مقطع تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد