سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عنایت رضوانی – کارشناس بذر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
فرشید حسنی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده:

نقش اساسی که بذر در امنیت ملی غذایی بازی می کند آنرا یک کالای مناسب برای تجارت سیاست ساخته است. اطمینان از کیفیت بذر فزآیندی است که برای تضمنی کیفیت بذر از مرحله تولید، برداشت و مدیریت پس از برداشت تا فروشٍ پیشنهاد می شود. تضمین کیفیت بذر یک فرآیند با قاعده و طراحی شده است و هدف نهایی از برداشت تا فروش پیشنهاد می شود. تضمین کیفیت بذر یک فرایند با قاعده و طراحی شده است و هدف نهایی آن اطمینان از صحت ژنتیکی، فیزیکی و فیزیولوژیکی بذر تحویل داده شده به کشاورزان می باشد. برنامه تضمین کیفیت بذر به ظرفیت سازی، اجرا و توسعه فعالیت های محوری کمک می کند. این فعالیت های محوری مواردی مثل سیستم ملی معرفی رقم ، سیستم تولید بذر نسل های قبل، برنامه ساختاری آموزشی برای سرمایه گذاران بخشی بذر، بررسی و آماده نمودن قوانین و مقررات مناسب بذر، خط مشی ملی بذر، هماهنگی قوانین و قواعد بذر در سطوح ناحیه ای و زیر ناحیه ای و نیز برنامه کنترل کیفی بذرمثل بذر گواهی شده ، بذور با کیفیت اظهار شده (QDS) و مواد گیاهی با کیفیت اظهار شده (QDMA) را شامل می شود. برای توسعه متعادل در این بخش باید تلاش های هماهنگی در سه زمینه اصلی توسعه امکانات و ساختارهای فیزیکی، توسعه منابع انسانی و همچنین قاعده مندی و بررسی سیاست ها، قوانین، دستورالعمل ها، استانداردها و … انجام پذیرد.