سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید هراتی – واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان شاهرود
صمداله کرمی – آزمایشگاه سلامت بذر و نهال موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
سپیده امین خاکی – آزمایشگاه سلامت بذر و نهال موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
سمیه نظارت – واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان شاهرود

چکیده:

گندم از گیاهاى استراتژیک با اهمیت ویژه است. تعدادی از بیماری های گندم را می توان با کاشت بذرهای سالم و عاری از عوامل بیمارگر بذرزاد از مزرعه حذف و به نوعی مدیریت نمود. باری بررسی وضعیت آلودگی بذرهای گندم ارقام تجاری سایونز، دنا، بم، زاگرس، کاسکوژن، کویر، شهریار، اکبری، پیشتاز، شیراز، الوند و بهار د رطبقات پرورشی مادری . گواهی شده درسال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، تعداد ۷۰ نمونه بذری از توده های بذر استان جمع آوری گردیدند. آزمون شستشو بر اساس پروتکل انجمن بین المللی آزمون بذر با وزن ۱۰۰ گرم بذر؛ اضافه نمودن آب مقطر، همزدن و سانتریفیوژ در دور ۳۰۰۰ دور به مدت ۱۵ دقیقه و اضافه نمودن آب مقطر با میزان مشخصی به رسوب حاصل و مشاهده در زیر میکروسکوپ نوری انجام گردید. از تعداد ۷۰ نمونه توده بذری نمونه برداری شده فقط بذر ۱ نمونه (۱/۴%) که مربوط به مزرعه پرورشی رقم الوند بود، سالم و عاری از آلودگی ثبت گردید. میزان متوسط آلودگی معادل ۲/۶ عدد اسپور سیاهک پنهان گندم بر روی هر عدد بذر محاسبه شد. در تعداد متوسط اسپور ثبت شده بر روی هر بذر در ارقام در طبقات تفاوت معنی داری وجود نداشت . در مجموع میزان متوسط آلودگی بذرها به لسپور در توده های بذری سال ۱۳۸۸ معادل ۱/۶ و ۱/۸ و ۱/۹ عدد و میزان متوسط ۱/۸ و ۵/۴ و ۴/۳ برای سال ۱۳۸۹ به ترتیب در طبقات پرورشی، مادری و گواهی شده محاسبه و برآورد گردید. با توجه به تعداد محدود اسپور موجود در هر بذر، روند موجود در مدیریت رضایت بخش بوده و استمرار انتخاب مزراع سالم، بازرسی مزارع، ضد عفونی با سموم ضد عفونی کننده و غیره الزامی است.