سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد میرباقری جم – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر

چکیده:

سال ۱۳۸۸ از سوی مقام معظم رهبری، سال اصلاح الگوی مصرفنامیده شد. این نامگذاری با توجه به شرایط اقتصادی داخل وخارج از کشور مناسب ترین مقطعی بود که می تواند جدا از مدیریتبحران به رفتارهای فردی و جمعی در استفاده بهینه از منابع و انرژی سامان دهد. باید دانست که دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند بهره وری و صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع کشور است، چرا که ثروتهای ملی متعلق به همه نسلها استو نسل امروز حق ندارد به گونه ای از این منابع استفاده کند که مانع از استفاده آیندگان شود. این موضوعی استکه خود مقام معظم رهبری نیز در سیاستهای برنامه پنجم ابلاغ فرمودند و بر این موضوع تاکید داشتند که باید یک سوم رشد اقتصادی از محل بهره وری ایجاد شود. بهره وری در واقع تغییر رابطه ما با منابعی که داریم و استفاده مناسب تر و مطلوب تر از ظرفیت ها و منابع کشور است، اگر ما به مصرفمناسبو بهینه منابع دست نیابیم، ارتقای بهره وری امکان پذیر نخواهد بود و دستیابی به اهدافغیرممکن می شود. در راستای سخنان نوروزی سال ۱۳۸۸ رهبر عزیزمان حضرت امام خامنه ای، دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمان اقدام به برگزاری در محورهای تولید و مصرفآب، مواد غذایی، برق، سوختهای فسیلی، انرژی های تجدید پذیر، « اصلاح الگوی تولید و مصرف » همایشملی مصالح ساختمانی، معدن، تکنولوژزی و سایر منابع طبیعی و غیر طبیعی در ۲۹ و ۳۰ فروردین ۱۳۹۰ نموده است. لذا در اینجا ما به پژوهشو م پردازیم؛ اهم موارد « وضعیتآب و پدیده خشکسالی در ایران » تحقیق یکی از محورهای این همایشیعنی تولید و مصرفآب با موضوع این تحقیق به شرخ زیر است: ۱- مقدمه، ۲- تحلیل وضعیتموجود- شاخصهای کلان، ۳- آب و امنیت غذایی، ۴- آبهای مرزی و مشترک -۵ برخی از شاخصهای منابع آبکشور در مقایسه با کشورهای منطقه، ۶- تجزیه و تحلیل خشکسالی در ایران، ۷- وضعیتریزشهای جوی کشور.