مقاله وضعیت کانون کنترل بر سلامت و ارتباط آن با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در جمعیت بالای پانزده سال شهر بندرعباس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مدیریت سلامت از صفحه ۷ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: وضعیت کانون کنترل بر سلامت و ارتباط آن با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در جمعیت بالای پانزده سال شهر بندرعباس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانون کنترل
مقاله کنترل درونی
مقاله شانس
مقاله قدرت دیگران
مقاله ارتقاء سلامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاملایی تیمور
جناب آقای / سرکار خانم: طوافیان صدیقه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرنژاد امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کانون کنترل بر سلامت عبارت است از درجه باور و اعتقاد فرد به این امر که سلامت او تحت کنترل عوامل درونی یا عوامل بیرونی است. هدف این مطالعه تعیین وضعیت کانون کنترل بر سلامت و ارتباط آن با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در جمعیت بالای ۱۵ سال شهر بندرعباس بود.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۱ در جمعیت بالای ۱۵ سال بندرعباس انجام شد. فرم A پرسشنامه والستون و پرسشنامه رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در اختیار ۸۳۰ نفر قرار گرفت و ۶۸۷ نفر آنها را به طور کامل تکمیل کردند. جهت پیش بینی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت از روی مولفه های کانون کنترل سلامت از رگرسیون چند متغیره استفاده شد.
یافته ها: میانگین سن افراد مورد مطالعه  3.34 (SD=12.1)سال و ۴۹٫۸ درصد آنها مرد بودند. بین میانگین امتیاز کانون کنترل درونی، شانس و قدرت دیگران اختلاف آماری معناداری وجود داشت (p<0001). کمترین میانگین مربوط به کانون کنترل شانس (۲۱٫۳)، و بالاترین میانگین مربوط به قدرت دیگران (۳۰٫۳) و کانون کنترل درونی (۳۰٫۳) بود. بر اساس تحلیل رگرسیون، کانون کنترل درونی (p<0.001، b=0.23) و قدرت دیگران (p<0.001، b=0.29) بطور معنی داری متغیر پاسخ یعنی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت را تبیین می کنند.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد برای ارتقاء رفتارهای سلامتی بایستی بیشتر بر باورهای افراد مبنی بر تاثیر عوامل درونی و توانایی خودشان و همچنین تاثیر افراد مهم برکنترل عوامل بیرونی، محیطی و شانس تمرکز نمود و آنها را تقویت کرد.