مقاله وضعیت موجود و چشم انداز مطلوب کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش عالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی از صفحه ۲۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: وضعیت موجود و چشم انداز مطلوب کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش عالی
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوری اطلاعات
مقاله آموزش عالی
مقاله وضعیت مطلوب
مقاله چالش ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: ایران نژاد منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری کرفستانی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فناوریهای معاصر و در حال ظهور به امری عادی در تمام جنبه های زندگی تبدیل شده اند. این فناوریها در بسیاری از جنبه های فعالیتهای روزمره ما تغییراتی را به همراه داشته اند. تعلیم و تربیت نیز با پیشرفتهای نوآورانه معاصر در حوزه فناوری با تغییرات و بهبودهای عمده ای روبه رو بوده است. بررسی وضعیت موجود و چشم انداز مطلوب کاربرد فناوری اطلاعات در نظام آموزشی دانشگاه هدف پژوهش حاضر بود. علاوه بر این، عوامل اصلی ایجاد کننده فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب از نظر اعضای هیات علمی و دانشجویان بررسی شد. پژوهش از نوع کاربردی و روش پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه مازندران بودند. با استفاده از جدول مورگان و از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای، ۱۲۸ عضو هیات علمی و ۴۰۰ دانشجو انتخاب شدند. ابزارهای متنوعی شامل پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه و تحلیل اسناد برای گردآوری داده به کار گرفته شد. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روش روایی محتوایی و برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفا (۰٫۸۰) استفاده شد. از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه ای) به منظور تحلیل کمی و روش تحلیل محتوا برای تحلیل کیفی استفاده شد. نتایج نشان داد که دانشجویان به مقدار کم و اعضای هیات علمی به مقدار متوسطی از فناوری اطلاعات استفاده می کنند. اما دو گروه نگرش بسیار مثبتی به فناوری اطلاعات داشتند و مهارت خود در استفاده از آن را متوسط ارزیابی کردند. وضعیت مطلوب به زعم اعضای هیات علمی و دانشجویان شامل ورود جدی فناوری اطلاعات به فرایند آموزش و تدریس و ارزشیابی آموزشی، آموزش سواد اطلاعاتی، وجود داشتن کتابخانه بر خط و بهبود زیرساختها به ویژه سرعت اینترنت بود. آنها چالشهای اصلی در جهت تحقق وضعیت مطلوب را نبود مهارت کافی در عضو هیات علمی و دانشجو در استفاده از فناوری اطلاعات، سیاستهای آموزشی موجود و مشکلات مالی، مدیریتی، زیرساختی و فرهنگی می دانستند.