مقاله وضعیت موجود مدیریت زنجیره دارو در سطح خانه های بهداشت شهرستان مسجدسلیمان و تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقای فرآیندهای آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت) از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: وضعیت موجود مدیریت زنجیره دارو در سطح خانه های بهداشت شهرستان مسجدسلیمان و تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقای فرآیندهای آن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله زنجیره مدیریت دارو
مقاله خانه بهداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری کاهکش معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگیری کتایون
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی نبی کامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در کنفرانس آلماتا که در سال ۱۹۷۸ تشکیل شد، «مراقبت های بهداشتی اولیه» کلید رسیدن به استراتژی «بهداشت برای همه تا سال ۲۰۰۰» معرفی شد و جز چهارم این برنامه «مدیریت زنجیره دارو» می باشد. این با هدف بررسی تاثیر آموزش بر مدیریت زنجیره دارو در خانه های بهداشت شهرستان مسجدسلیمان انجام پذیرفته است و از پژوهش های کاربردی است.
نتیجه گیری: بازنگری برنامه های آموزشی موجود، انجام نیازسنجی آموزشی بهورزان، آموزش مربیان و ارتقای مهارت های آموزشی آنان ، استفاده از روش های آموزشی موثرتر مانند برگزاری جلسات بحث گروهی و کار عملی، بهره گیری از وسایل کمک آموزشی نوین می توان پیشنهاد نمود.
روش پژوهش: این پژوهش در سه مرحله مروری، کیفی و کمی از طریق مداخله ای آموزشی با استفاده از چک لیست پژوهش انجام شده است.
یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که به لحاظ مدیریت زنجیره دارو، وضعیت موجود خانه های بهداشت شهرستان با حد مطلوب فاصله زیادی دارد. مداخله آموزشی حاکی از این بود که آموزش منجر به بهبود مدیریت زنجیره دارو در هر سه بعد تامین، نگهداری و توزیع دارو شده است (p<0.001). افزایش مشارکت بهورزان در فرایندهای مدیریت زنجیره دارو و اصلاح و بهبود فرآیندهای مربوط به نگهداری داروها، چیدمان داروها در قفسه های دارویی و همچنین عودت داروهای نزدیک به تاریخ انقضاء، درخواست تامین داروهای خانه بهداشت توسط بهورزان و تاکید بر آموزش بیمار یا همراهان وی در خصوص استفاده درست و به موقع از دارو و نگهداری آن در منزل از اهم یافته های این مطالعه است.
نتیجه گیری: بازنگری برنامه های آموزشی موجود، انجام نیازسنجی آموزشی بهورزان، آموزش مربیان و ارتقای مهارت های آموزشی آنان، استفاده از روش های آموزشی موثرتر مانند برگزاری جلسات بحث گروهی و کار عملی، بهره گیری از وسایل کمک آموزشی نوین می توان پیشنهاد نمود.