مقاله وضعیت مشارکت اجتماعی در میان روسپیان (مطالعه ای تطبیقی در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، و رشت) در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۱۵۷ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: وضعیت مشارکت اجتماعی در میان روسپیان (مطالعه ای تطبیقی در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، و رشت) در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت اجتماعی
مقاله انواع روسپیگری
مقاله همکاری و شرکت در فعالیت ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهاری رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: گلشن فومنی محمدرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف شناخت وضعیت مشارکت اجتماعی در میان روسپیان در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، کرمانشاه و رشت اجرا شده است تا میزان تفاوت میانگین مشارکت اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های سرمایه اجتماعی میان گروه های گوناگون روسپیان اعم از تلفنی، خیابانی، دوستان، فامیل، اینترنت، و خانه تیمی تعیین شود. در این پژوهش سعی شده است تا بر اساس هدف های مرتبط با موضوع پژوهش، میزان تفاوت میانگین همکاری و شرکت در فعالیت شبکه های غیر رسمی و رسمی در بین گروه های گوناگون روسپیان، بررسی شود و با تکیه بر نظریه های متفکران حوزه انحرافات اجتماعی، اعم از مرتن، هرشی، سادرلنده و نظریه پردازان حوزه سرمایه اجتماعی اعم از پاتنام و فوکویاما، فرضیه ها مورد آزمون قرار گیرد.بنابراین با توجه به روش مورد استفاده (پیمایش) و ابزار مورد استفاده (پرسشنامه و مصاحبه) روایی و پایایی ابزار نیز اندازه گیری شده، به طوری که اعتماد پرسش ها بالای ۷% بوده و پایایی آن قابل قبول بوده است.
یافته های به دست آمده از نمونه آماری که تعدادشان ۱۰۰ نفر از افراد جامعه آماری زنان روسپی در مراکز مداخله در بحران شهرهای فوق بودند نشان داد که میزان مشارکت در بین گروه های گوناگون روسپیان در این شهرها متفاوت است و این تفاوت در سطح ۱ درصد و فاصله اطمینان ۹۹ درصد معنادار است. همچنین در بررسی فرضیه های اختصاصی نیز میزان همکاری با اعضای خانواده و دوستان و میزان شرکت در فعالیت شبکه های رسمی در بین گروه های گوناگون روسپیان تایید شد و تنها تفاوت میزان همکاری بین اقوام و همسایگان با گروه های گوناگون روسپیان رد شد، به طوری که نتایج نشان داد بین این گروه ها تفاوتی در میزان شرکت در فعالیت ها وجود ندارد. بنابراین لازم است به اهمیت و نقش مهم نهادها و گروه های گوناگونی که مسوولیت مراقبت اجتماعی افراد را بر عهده دارند توجه شود و تامین نیازهای گوناگون افراد، از نیازهای اولیه گرفته تا نیازهای ثانویه ای مثل نیازهای معیشتی، آموزشی، تربیتی، بهداشتی افراد مدنظر قرار گیرد.