مقاله وضعیت مراکز نگهداری از معلولین ذهنی و میزان ارضای نیازهای آنان توسط مراقبین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۷۲ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: وضعیت مراکز نگهداری از معلولین ذهنی و میزان ارضای نیازهای آنان توسط مراقبین
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معلولین ذهنی
مقاله مراقبین
مقاله ارضای نیازها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمانشاهی سیما
جناب آقای / سرکار خانم: رضاییان اکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: در سال های اخیر شمار افراد مبتلا به معلولیت ذهنی افزایش یافته است. تعدادی از این اشخاص در موسسه ها تحت مراقبت هستند و از کمک های حمایتی بهزیستی استفاده می کنند.
هدف: مطالعه به منظور ارزیابی وضعیت مراکز نگه داری از معلولین ذهنی و میزان ارضای نیازهای آنان توسط مراقبین انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی که در سال ۱۳۸۰ در تهران انجام شد، ۳۵ نفر از مراقبین شاغل با انتخاب غیرتصادفی در دو مرکز دولتی و یک مرکز خیریه شرکت کردند. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه و برگه ارزیابی مشاهده ای استاندارد جمع آوری شد.
یافته ها: %۷۷ مراقبین در تامین نیاز به پیشرفت و موفقیت، ۷۴٫۲% نیاز به هویت، ۶۸٫۵% نیاز به فلسفه ارضاکننده زندگی، ۵۴٫۲% نیاز به استقلال معلولین، ضعیف و در تامین سایر نیازهای آنان مثل غذا و خواب در حد خوب عمل کردند. وضعیت مراکز از نظر امکانات کارکنان و تجهیزات ساختمانی متناسب با استاندارد نبود.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، نیازهای معلولین ذهنی در ارتباط با نیاز به پیشرفت، هویت و فلسفه ارضاء کننده زندگی باید مورد توجه بیش تری قرار گیرد.