مقاله وضعیت مراقبت از پا در بیماران دیابتی افسرده و غیرافسرده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مراقبت های نوین از صفحه ۱۲۴ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: وضعیت مراقبت از پا در بیماران دیابتی افسرده و غیرافسرده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت
مقاله افسردگی
مقاله مراقبت از پا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قانعی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: گلکار فیض اله
جناب آقای / سرکار خانم: امین پور عدالت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: افسردگی یک وضعیت شایع در بیماران دیابتی نوع دو می باشد که سبب کاهش میل، انگیزه و توانایی انجام رفتارهای خودمراقبتی از جمله عملکرد مراقبت از پاها می گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین افسردگی و عملکرد مراقبت از پا در بیماران دیابتی نوع دو انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی ۲۰۰ بیمار مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به واحد دیابت شهرستان سقز در پاییز سال ۱۳۹۱ مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سنجش افسردگی دپارتمان هاروارد (HANDS) و پرسشنامه مراقبت از پا استفاده شد. برای بررسی روایی هر دو پرسشنامه از اعتبار محتوا استفاده شد. پایایی پرسشنامه افسردگی و خودمراقبتی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۷۸ و ۰٫۷۲ به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16 و آزمون های آمار توصیفی، Chi-Square و Independent T Test انجام شد. p£۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: ۶۰ بیمار (۳۰%) بیماران دیابتی افسرده بودند و ۹۰ بیمار (۴۵%) مراقبت از پای مطلوبی داشتند.عملکرد مراقبتی بیماران دیابتی غیرافسرده در زمینه های شستشوی روزانه پا (p<0.0004)، معاینه پاها (p<0.001)، بررسی داخل کفشها (p=0.04)، چک قند خون (۰٫۰۴=p) و پوشیدن کفش در حمام (۰٫۰۳=p) به طور معنی داری بیشتر از بیماران دیابتی افسرده بود.
نتیجه گیری: بیماران دیابتی افسرده عملکرد مراقبت از پای ضعیفی دارند، بنابراین ضروری است که آموزشهای مراقبت از پا جهت تقویت رفتارهای خودمراقبتی به آنها داده شود.