مقاله وضعیت مدیریت پسماندها در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پرستاری و مامایی جامع نگر (فصل نامه دانشکده های پرستاری و مامایی استان گیلان) از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: وضعیت مدیریت پسماندها در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد زائد پزشکی
مقاله دفع مواد زائد پزشکی
مقاله بیمارستان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متقی منیکا
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفایی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلمانی جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پسماندهای بیمارستانی همیشه به عنوان یکی از آلاینده های اصلی محیط زیست مورد توجه بوده است. با ارتقاء تکنولوژی و افزایش جمعیت، پسماندهای بیمارستانی متنوع تر و زیادتر می شوند. مدیریت نامناسب پسماندهای بیمارستانی می تواند خطراتی را برای کارگران، بیماران و محیط بهمراه داشته باشد.
هدف: ا ین مطالعه به منظور تعیین وضعیت مدیریت پسماند بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان به اجرا درآمد.
روش کار: پژوهش حاضر مطالعه ای مقطعی – توصیفی است و جامعه مورد مطالعه آن را کلیه بیمارستانهای (۷ بیمارستان دولتی و آموزشی، درمانی) شهرستان کاشان با ۸۵۰ تخت فعال تشکیل می دهد. جمع آوری داده ها به روش مشاهده (بازدید از بیمارستانها) و اندازه گیری وزن و حجم زباله های تولیدی با استفاده از ابزاری دو بخشی شامل مشخصات عمومی و برگه ثبت مشخصات کمی و کیفی پسماندها انجام گرفته است. داده های کیفی بصورت تمام شماری و داده های کمی با آزمونهای توصیفی کمی ( میانگین و انحراف معیار) تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: نتایج نشان داد که مجموع پسماند تولیدی بیمارستانهای مورد مطالعه برابر ۲۴۶۱ کیلوگرم در شبانه روز (حدود ۸۹۵۸۰۴ کیلوگرم در سال) با متوسط سرانه ۲۱۹ کیلوگرم به ازاء هر تخت فعال بود. بیشترین سرانه پسماندها مربوط به واحدهای تخصصی زنان و زایمان (۳٫۶۲)، گوش و حلق و بینی (۳٫۰۶)، عمومی (۰٫۱) و دیالیز (۰٫۱۲) کیلوگرم در شبانه روز به ازاء هر تخت فعال بود. جداسازی در محل تولید کامل نبود. هیچ یک از واحدهای مورد مطالعه سیاست مشخص برای خرید وسایل و امکانات مورد نیاز برای دفع زباله های بیمارستانی نداشتند.
تمامی واحدها (بجز بیمارستان عمومی ۵۰۰ تخته و گوش و حلق و بینی) تفکیک پسماندها را طبق دستورالعمل انجام می دادند. همچنین تمامی واحدها (بجز یک بیمارستان عمومی ۶۲ تخته) بی خطرسازی پسماندها را انجام می دادند و همگی واحدها پسماندها را با وسایل اختصاصی به محل دفن زباله شهرداری منتقل می کردند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سیاست گذاری خاص برای خرید امکانات مورد نیاز برای دفع زباله بیمارستانی و همچنین نظارت مستقیم و مداوم بر مدیریت پسماندهای بیمارستانی مورد نیاز است.