مقاله وضعیت سیستم مدیریت اطلاعات مراقبت سرپایی بیمارستان های تابعه دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۴۳۲ تا ۴۳۹ منتشر شده است.
نام: وضعیت سیستم مدیریت اطلاعات مراقبت سرپایی بیمارستان های تابعه دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت اطلاعات
مقاله مراقبت سرپایی
مقاله مدارک پزشکی
مقاله اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی فرخنده
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی اعظم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مراقبت سرپایی یک قسمت تفکیک ناپذیر از سیستم مراقبت بهداشتی و درمانی است که اغلب درگاه ورود بیمار به سیستم مراقبت بهداشتی می باشد. مراقبت سرپایی با کیفیت بالا، نقش مهمی در کاهش میزان مرگ و میر و ناخوشی دارد. کیفیت اطلاعات نیز نقش اساسی را در ایمنی و کیفیت مراقبت سرپایی ایفا می کند، بنابراین مدیریت صحیح اطلاعات در این حیطه امری ضروری می باشد. پژوهش حاضر با هدف، شناسایی وضعیت سیستم مدیریت اطلاعات مراقبت سرپایی بیمارستان های تابعه دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران انجام گرفت.
روش بررسی: مطالعه توصیفی حاضر، سیستم مدیریت اطلاعات مراقبت سرپایی (درمانگاه و اورژانس) بیمارستان های تابعه دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران را در سال ۱۳۸۹ مورد بررسی قرار داد. داده ها به روش پرسش و با ابزار پرسش نامه جمع آوری گردید. حجم نمونه مطابق با حجم جامعه، تعداد ۴۲ بیمارستان بود.
روایی ابزار بر اساس اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آزمون مجدد تعیین گردید و داده ها با استفاده از آمار توصیفی و به کمک نرم افزار SPSS10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: هیچ کدام از سیستم های مدیریت اطلاعات مراقبت سرپایی از تحلیل کیفی برای ارتقای کیفیت داده های جمع آوری شده استفاده نکرده بودند، همچنین ۶۲ درصد مراکز اورژانس و ۷۸٫۶ درصد درمانگاه های تحت مطالعه، هیچ اقدامی برای سازماندهی درون پرونده ای انجام ندادند.
نتیجه گیری: وجود سیستم مدیریت اطلاعات مراقبت سرپایی پویا و کارامد امری ضروری و حیاتی می باشد، بنابراین باید فرایندها و قوانین مربوط به جمع آوری، ذخیره سازی، پردازش و توزیع اطلاعات در سیستم مدیریت اطلاعات مراقبت سرپایی اصلاح و بیشتر مورد توجه قرار گیرد.