مقاله وضعیت سلامت روانی و میزان استفاده از خدمات و مراقبت های سالمندی در بین سالمندان ایرانی مقیم استرالیا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۳۸ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: وضعیت سلامت روانی و میزان استفاده از خدمات و مراقبت های سالمندی در بین سالمندان ایرانی مقیم استرالیا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمند
مقاله خدمات و مراقبت های اساسی و حمایتی سالمندی
مقاله احساس خوب بودن روانی
مقاله اضطراب و افسردگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: متیوس مارک
جناب آقای / سرکار خانم: حسین سیده زکیا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: این مطالعه به بررسی ارتباط وضعیت سلامت روانی (اضطراب و افسردگی و احساس خوب بودن روانی) افراد سالمند با میزان استفاده از خدمات و مراقبت های اساسی و حمایتی سالمندی و خدمات و مراقبت های پزشکی در بین سالمندان ایرانی مقیم استرالیا می پردازد.
روش ها: این مطالعه مقطعی، توصیفی – تحلیلی، بر روی ۳۰۲ سالمند ۶۵ سال و بالاتر ایرانی ساکن استرالیا به روش تصادفی ساده در طی سال های۷-۲۰۰۵ انجام شد. روش گردآوری داده ها به شکل مصاحبه چهره به چهره، مصاحبه تلفنی و ارسال پرسشنامه از طریق پست و بوده است. ابزار گردآوری داده ها بر اساس بررسی های سالیانه وزارت بهداشت کشور استرالیا «بررسی وضعیت سلامت سالمندان در سال ۲۰۰۰» تدوین شده است. برای تعیین سلامت روانی از پرسشنامه های استاندارد اختلالات اضطراب و افسردگی (K6) و ابزار احساس خوب بودن روانی (Yeild) استفاده شده است. ابزارهای استاندارد تعیین میزان استفاده از خدمات و مراقبت های سالمندی شامل خدمات و مراقبت های اساسی و حمایتی سالمندی و نیز خدمات و مراقبت های پزشکی بوده اند. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری T Test و ANOVA و مدل رگرسیون خطی و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. آنالیز داده ها توسط نرم افزار SPSS ویرایش ۱۵ انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که اکثریت سالمندان مورد مطالعه در مدت ۴ هفته قبل از پرسشگری احساس غمگینی و اظطراب داشتند. بیشتر سالمندان مهاجر ایرانی حد متوسطی از مشکلات روانی (اضطراب و افسردگی) را داشتند. در حدود ۲۵% از سالمندان مورد بررسی حد پایینی از احساس خوب بودن روانی را در مدت ۴ هفته قبل ا ز پرسشگری داشتند.میزان استفاده از خدمات و مراقبت های پزشکی و نیز خدمات و مراقبت های پایه و اساسی سالمندی عامل تعیین کننده وضعیت سلامت روانی در سالمندان بودند. درحالی که متغیرهای سلامت روانی (اضطراب و افسردگی و احساس خوب بودن روانی) عامل تعیین کننده در استفاده از خدمات و مراقبت های حمایتی سالمندی در بین سالمندان مورد مطالعه نبودند.
نتیجه گیری: در این مطالعه میزان استفاده از خدمات و مراقبت های سالمندی پایه و اساسی که در برگیرنده برآورده کردن نیازهای روزانه زندگی می باشد، عامل تعیین کننده وضعیت سلامت روانی در سالمندان ایرانی بودند. لذا دست آوردهای این مطالعه می تواند خلا آگاهی از وضعیت سلامت روانی سالمندان مهاجر را در مطالعات سالمندشناسی پر نموده و همچنین به سیاست گذاری های بهداشتی، عدالت اجتماعی، افزایش برابری حقوق سالمندان ایرانی مهاجر و دسترسی بیشتر آنان به خدمات و مراقبت های سالمندی کمک نماید.