مقاله وضعیت سلامت روانی سالمندان شهر تهران و عوامل مرتبط با آن (مطالعه سنجش عدالت در سلامت و عوامل مرتبط با آن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۶۲ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: وضعیت سلامت روانی سالمندان شهر تهران و عوامل مرتبط با آن (مطالعه سنجش عدالت در سلامت و عوامل مرتبط با آن)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت عمومی
مقاله سلامت روان
مقاله سالمندان
مقاله ایران
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی بهارک
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاقی سیدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: فخرزاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: شعاعی شروان
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی لاری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: فدای وطن رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرداد ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلالات روانی در سالمندان شایع هستند. هدف این مطالعه بررسی وضعیت سلامت روانی در مناطق مختلف شهر تهران و عوامل مرتبط با آن در سالمندان ۶۵ سال و بالاتر است.
روش ها: این مطالعه با استفاده از داده های سالمندان ۶۵ سال و بالاتر شرکت کننده در مطالعه سنجش عدالت و عوامل مرتبط با آن در شهر تهران (Urban-HEART1) انجام شد. جهت بررسی اطلاعات ۱۳۱۳ نفر وارد مطالعه شد. متغیرها شامل ویژگی های دموگرافیک (جنس، سن، سطح تحصیلات، بعد خانوار، وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال) و سلامت روان با استفاده از پرسشنامه فارسی شده GHQ-28 در چهار حیطه سوماتیک، افسردگی، بیخوابی و اضطراب و داده های کیفیت زندگی با استفاده از SF-12 بود.
یافته ها: میانگین سن شرکت کنندگان (۵٫۹۱) ۷۳٫۶۸ بود (۶۲۷ نفر زن و ۶۸۶ نفر مرد). میانه امتیاز GHQ-28 در شرکت کنندگان (۲۲٫۰) ۲۴٫۰ بود [در زنان (۲۰٫۰) ۲۷٫۰ و در مردان (۱۹٫۰)  19.0و (۰٫۰۱>P)].در نقطه برش ۲۳ پرسشنامه GHQ-28، ۵۰٫۲ درصد از شرکت کنندگان دچار مشکل سلامت روان بودند (در زنان ۶۱٫۲ و مردان ۴۰٫۱ درصد) (۰٫۰۱>P). سالمندان منطقه ۳ شهرداری بهترین وضعیت سلامت روان و سالمندان منطقه ۲۰ شهرداری بدترین وضعیت سلامت روان را داشتند (۲۶٫۳ درصد مردان و ۳۸٫۵ درصد زنان منطقه ۳ و ۶۵٫۷ درصد مردان و ۸۴٫۲ درصد زنان منطقه ۲۰ مشکل سلامت روان داشتند). در مدل رگرسیون لجستیک چند متغیری با افزایش هر سال سن، ۲٫۹ درصد شانس مشکل سلامت روان افزایش یافت (۰٫۰۱>P) و با افزایش سطح تحصیلات، وضعیت سلامت روان ارتقاء یافت (۰٫۰۱>P روند). ارتباط بین بعد خانوار و سلامت روان از نظر آماری معنی دار نبود (۰٫۰۶=P).
نتیجه گیری: وضعیت سلامت روان در سالمندان تهرانی نسبت به سایر کشورها بسیار بدتر است و سالمندان ساکن منطقه ۲۰ شهرداری از بدترین و منطقه ۳ شهرداری از بهترین وضعیت سلامت روان برخوردار بودند.