مقاله وضعیت رشدی قابلیت های تعادل دانش آموزان نابینا، کم بینا و همتایان بینای آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۶۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: وضعیت رشدی قابلیت های تعادل دانش آموزان نابینا، کم بینا و همتایان بینای آنها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعادل ایستا
مقاله تعادل پویا
مقاله کم بینایی
مقاله نابینایی
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی براتی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی براتی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: قائینی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: آهنجان شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: هلبی فرانک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، بررسی وضعیت رشدی قابلیت های تعادل کودکان کم بینا و نابینا از طریق مقایسه آنها با همتایان سالم بوده است. شرکت کنندگان این پژوهش توصیفی – مقایسه ای از میان کلیه دانش آموزان ۸ الی ۱۲ ساله مدارس همگانی شهر کرمانشاه بودند، ۶۵ نفر بطور تصادفی بعنوان گروه سالم انتخاب شدند، ۳۰ نفر از دانش آموزان مدارس همگانی و استثنائی با تیزی دید بین ۰٫۰۵ الی ۰٫۴ دیوپتر در چشم برتر بعنوان گروه کودکان کم بینای داوطلب، و ۱۶ نفر از دانش آموزان مدارس استثنائی شهر کرمانشاه با تیزی دید حداکثر ۰٫۰۴ دیوپتر در چشم برتر بعنوان گروه کودکان نابینای داوطلب انتخاب شدند. برای اندازه گیری تعادل ایستا از تست رامبرگ و برای تعادل پویا از تخته تعادل موازنه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها بوسیله آزمون تحلیل واریانس یک سویه و آزمون تعقیبی توکی انجام شد (در سطح معنی داری p£%۵). یافته های آماری نشان دادند که بین سطح رشد قابلیت های تعادل این کودکان تفاوت معنی داری وجود داشت و کودکان سالم در وضعیت بهتری قرار داشتند. یافته های این پژوهش با تاثیر دو گانه مثبت و منفی نقص در بدن همخوانی دارد. این تحقیق نشان دهنده اهمیت سیستم بینایی در کسب اطلاعات از محیط و نقش سازوکارهای جبرانی و اصلاحی در بین کودکان نابینا و کم بینا از طریق استفاده از دیگر حواس در جهت جبران نقص بینایی می باشد.