مقاله وضعیت تولید علم در حوزه حقوق بیماران، در پایگاه های استنادی Thomson reuters: با نگاهی به سهم ایران در تحقیقات بین المللی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۸۳۳ تا ۸۴۷ منتشر شده است.
نام: وضعیت تولید علم در حوزه حقوق بیماران، در پایگاه های استنادی Thomson reuters: با نگاهی به سهم ایران در تحقیقات بین المللی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علم سنجی
مقاله تولید علم
مقاله حقوق بیماران
مقاله پایگاه های استنادی Thomson reuters

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: مروتی مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: چندی است که مبحث حقوق بیمار به عرصه پزشکی و حقوقی وارد شده و توجه دانش پژوهان را به خود جلب کرده است. نوپایی این حوزه، بررسی الگوها و ویژگی های تولید علم و انطباق آن با هنجارهای شناخته شده دنیای علم را ایجاب می کند. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی الگوهای تولید علم و اثرگذاری آن در حوزهی حقوق بیماران در سال های ۲۰۱۰-۱۹۹۰ بود. بدین منظور، روند رشد، تاثیر محلی و فراگیر، الگوی تولید علمی، الگوی نویسندگی کشورها، پرتولیدترین نویسندگان و مجلات، نوع مدارک، زبان های رایج، نویسندگان پراستناد و در پایان وضعیت ایران مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی می تواند وضعیت پیشرفت دانش در این حوزه و الگوهای پیشرفت مذکور را منعکس سازد و ضمن آشکار ساختن نقاط ضعف و قوت، به مدیریت و برنامه ریزی در امر تحقیق و توسعه کمک کند.
روش بررسی: روش پژوهش حاضر، پیمایشی با رویکرد علم سنجی بود. جامعه مورد مطالعه را کلیه تولیدات علمی نمایه شده با موضوع حقوق بیماران در پایگاه های استنادی Thomson reuters، طی سال های ۲۰۱۰-۱۹۹۰ تشکیل می داد. در مجموع تعداد ۱۲۳۶ مدرک استخراج شد که داده های آن ها با استفاده از برنامه Excel و نرم افزار علم سنجی Hist cite تجزیه و تحلیل شد. تحلیل ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی شامل (فراوانی و درصد) و نیز آمار استنباطی (همبستگی Spearman، Linear regression analysis، توانی و نمایی) صورت گرفت.
یافته ها: بیشینه تولیدات علمی در این حوزه مربوط به سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ می باشد. شمار مقالات بر پایه الگویی نمایی رو به افزایش دارد که نشانگر پایداری تولید علم در این حوزه است. با این حال، شمار استنادات از رشد معنی داری برخوردار نیست که این امر می تواند ناشی از کوچکی اندازه حوزه و در عین حال پیوند آن با حوزه های کوچک باشد. بالاتر بودن ضریب تاثیر فراگیر نسبت به ضریب تاثیر محلی نشانگر آن است که پیوند مقالات این حوزه بیش از آن که درون حوزه ای باشد، الهام بخش دیگر حوزه های مرتبط است. الگوی نویسندگی در این حوزه از قانون Lotka پیروی می کند، به طوری که شمار نویسندگان با افزایش شمار تولیدات بر پایه الگوی توانی کاهش می یابد. با این حال، ثابت معادله بیش از دو است. گستردگی جغرافیایی و زبانی تولیدات مطلوب بود و نشان از توجه جهانی به اهمیت حقوق بیماران دارد.
نتیجه گیری: حوزه حقوق بیماران از بسیاری از ویژگی های یک رشته علمی برخوردار می باشد و بنیان های انتشاراتی آن در حال استقرار و تثبیت است. رشد معنی دار و نمایی مقالات، تنوع زبانی، تنوع جغرافیایی، تنوع مدرک و به ویژه غلبه محتوای پژوهشی بر سایر انواع مدرک دلیلی بر توسعه این حوزه به عنوان یک حوزه پژوهشی است.