مقاله وضعیت برنامه درسی تربیت بدنی در مدارس متوسطه استان مرکزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مطالعات برنامه درسی از صفحه ۱۶۲ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: وضعیت برنامه درسی تربیت بدنی در مدارس متوسطه استان مرکزی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تربیت بدنی
مقاله مدارس متوسطه
مقاله برنامه درسی
مقاله آموزش
مقاله ارزیابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی زاده اسفندیار
جناب آقای / سرکار خانم: سنه افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: حقدادی عابده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این تحقیق بررسی وضعیت برنامه درس تربیت بدنی در مدارس متوسطه استان مرکزی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دست اندرکاران تربیت بدنی در مدارس مناطق ۱۵ گانه آموزش و پرورش استان مرکزی بودند که از بین آنها تعداد ۱۵ نفر کارشناس مسوول، ۱۷۶ نفر مدیر مدرسه، ۱۷۶ نفر دبیر تربیت بدنی، و ۳۸۲ نفر دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها و از آزمون های کروسکال والیس، ویل کاکسون و فریدمن برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که مولفه های برنامه درسی، آموزش و ارزیابی درس تربیت بدنی از وضعیت متوسطی برخوردار هستند؛ بین وضعیت موجود برنامه درسی در بین مناطق آموزش و پرورش استان تفاوت معنی داری وجود ندارد، ولی بین وضعیت موجود آموزش و ارزیابی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین، بین وضعیت موجود هر سه مولفه و مورد انتظار آنها تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین، به منظور بهبود وضعیت برنامه درس تربیت بدنی در مدارس، پیشنهاد می شود موضوعات مورد انتظار مطرح شده در مورد مولفه های برنامه درسی، آموزش و ارزیابی آن مدنظر قرار گیرد.