مقاله وضعیت اقتصادی – اجتماعی، رفتارهای مذهبی و امید به آینده، پیش بینی کننده مصرف مواد در بیکاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: وضعیت اقتصادی – اجتماعی، رفتارهای مذهبی و امید به آینده، پیش بینی کننده مصرف مواد در بیکاران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیکاران
مقاله وضعیت اقتصادی- اجتماعی
مقاله رفتارهای مذهبی
مقاله امید به آینده
مقاله مصرف مواد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبریان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سجادی حمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: کریملو مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اعتیاد از جمله مواردی است که سلامت انسان ها را تهدید می کند. با مطالعه روند اعتیاد در کشور مشاهده می شود که میزان معتادان تقریبا هر ۱۲ سال، دو برابر شده و سالانه ۸ درصد بر جمعیت آنان افزوده می شود. تحقیقات نشان داده یکی از عوامل خطر در گرایش به اعتیاد، بیکاری است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه وضعیت اقتصادی- اجتماعی، رفتارهای مذهبی، هدفمندی و امید به آینده در بیکاران مصرف کننده مواد مخدر و بیکارانی که مواد مخدر مصرف نکرده اند و شناخت برخی از عوامل پیشگویی کننده مصرف مواد مخدر در بیکاران انجام شده است.
روش کار: این پژوهش یک مطالعه مورد- شاهدی بود در سال ۸۶ انجام شد. ۲۰۰ نفر از بیکاران مرد ۲۰ تا ۳۰ ساله مراجعه کننده به مراکز کاریابی شهر اصفهان با نمونه گیری خوشه ای از چهار مرکز کاریابی در نواحی چهارگانه شهر اصفهان مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه ها به دو گروه تقسیم شدند: گروه اول کسانی بودند که برای اولین بار در مدت بیکاری مواد مصرف کردند (۶۵ نفر) و گروه دوم کسانی بودند که با وجود بیکاری هرگز مواد مصرف نکردند (۱۳۵ نفر). دو گروه از نظر وضعیت اقتصادی- اجتماعی، رفتارهای مذهبی و امید به آینده با یکدیگر مقایسه گردیدند.
یافته ها: نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد امید به داشتن یک زندگی نسبتا مطلوب در ۱۰ سال بعد (OR=0.985, CI=0.973-0.998, P=0.024)، روزه گرفتن (OR=0.985, CI=0.976-0.995, P=0.004) و پرهیز از گناهان جنسی (OR=0.988, CI=0.977-0.998, P=0.025) می توانند پیش بینی کننده مصرف مواد در بیکاران باشند.
نتیجه گیری: امید به آینده و انجام رفتارهای مذهبی به عنوان پیش بینی کننده های مصرف مواد در بیکاران شناخته شد. پیشنهاد می شود سیاستگذاران در برنامه های کلان پیشگیری از اعتیاد این موارد را مد نظر قرار دهند.