مقاله وصف در شعر فروغ فرخ زاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زبان و ادب فارسی از صفحه ۱۰۵ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: وصف در شعر فروغ فرخ زاد
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وصف
مقاله فروغ فرخ زاد
مقاله صفت
مقاله شعر معاصر
مقاله تشبیه
مقاله تشخیص

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مباشری محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: کیان بخت زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوع و چگونگی وصف همواره در اشعار شاعران ادوار مختلف شعر فارسی، اهمیت و به علاوه نمود خاصی داشته است، به گونه ای که مطالعه و بررسی وصف ها، در جریان شناسایی سبک و مختصات سبکی آثار ادبی بسیار راهگشاست. در شعر معاصر نیز واکاوی وصف ها در بسیاری از موارد، بیانگر هنجارگریزی، نوآوری و ابتکار شاعران در ارائه آن هاست که به نگریستن از دریچه و زاویه دیدی تازه به امور مربوط می شود. با توجه به اهمیت وصف ها و جایگاه رفیع شان در آثار ادبی، مطالعه آثار از این دیدگاه ضرورت می یابد. پژوهش حاضر، در مرحله نخست، به بررسی انواع وصف در شعر فروغ فرخ زاد بر اساس تعدادی از تعاریف ارائه شده در زبان و ادبیات عرب و هم چنین، ابزارهایی که شاعر در توصیفات خویش از آن ها استفاده کرده، همچون تشبیه و تشخیص که پربسامدترین ابزارها در شعر او هستند، می پردازد. در قسمت دوم، صفت های به کار رفته در شعر فروغ، از حیث ساختار دستوری، مورد بررسی قرار گرفته اند. این صفات، بر اساس دستور زبان فارسی دکتر علی محمد حق شناس، تقسیم بندی شده و میزان به کارگیری هر یک از صفت ها با توجه به ساختارهای دستوری سازنده آن ها، مورد تجزیه و تحلیل و بررسی آماری قرار گرفته است.