سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

امروزه به دنبال افزایش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی و استفاده بی رویه از سموم و کودهای شیمیایی تخریب بیش از پیش منابع طبیعی از جمله مراتع جنگلها و آلودگی خاک آبهای سطحی و زیرزمینی و هوا تهدیدی جدی برای محیط زیست به شمار می آید بیشتر خاکهای ایران به دلیل اینکه با کمبودمواد آلی مواجه هستند مقدار نیتروژن در خاک کم بوده و تامین این عنصر از طریق کودهای شیمیایی و آلی امری ضروری است اگرچه مصرف نیتروژن می تواند باعث افزایش محصول گردد ولی کاربرد بی رویه آن نیزمی تواند سبب آلودگی آبهای زیرزمینی گردد منبع کود نیتروژنی در آبشویی نیترات اثر می گذارد بطوریکه مقدار نیترات باقیمانده در خاک بعد از کشت در صورت مصرف کودنیتراته به مراتب بیشتر از منبع آمونیمی است دراین مقاله سعی ب رآن داریم آلودگی آبهای زیرزمینی با نیترات در شهرستانهای مختلف همدان را بررسی نماییم.