سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهله اقبالی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
حمید ایران نژاد – استاد زراعت پردیس ابویحان، دانشگاه تهران
نیرا عظم خوش خلق سیما – استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
رقیه مهدی پورافرا – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

جهت بررسی واکنش گیاه سالیکورنیا به نفت خام، آزمایشی به صورت فاکتو ریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج انجام شد. سالیکورنیا در بهار از پارک جنگلی ،۱/۶ ،۰/۸ ،۰/۴ ، نایبند، در عسلویه جمع آوری و در گلخانه نشاء و پرورش گردید. ۶ سطح آلودگی نفت خام ( ۰ ۴۰۰ و ۶۰۰ میلی مولار کلرید سدیم ) بودند . صفات ،۲۰۰ ، ۵/۳ درصد وزن خاک) و ۴ سطح نمک ( ۰ ،۲/۴ ارتفاع، وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه، عناصر K+ و Na+ و میزان پروتئین اندازهگیری شد . بهترین رشد گیاه در غلظت ۱٫۶ درصد نفت همراه با ۲۰۰ میلی مولار کلرید سدیم انجام گرفت. با افزایش غلظت نفت رشد بخش هوایی بیشتر از ریشه تحت تأثیر قرار گرفت. میزان پروتئین با افزایش غلظت نفت کاهش یافت . نتایج نشان دادند سالیکورنیا می تواند به عنوان تجمع دهنده زیستی در برنامه گیاه پالایی به کار گرفته شود