مقاله واکنش گیاه دارویی مرزه سهندی (.Saturja sahandica Bormn) به نیتروژن و تراکم کاشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران از صفحه ۲۶۱ تا ۲۶۸ منتشر شده است.
نام: واکنش گیاه دارویی مرزه سهندی (.Saturja sahandica Bormn) به نیتروژن و تراکم کاشت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرزه سهندی (.Saturja sahandica Bormn)
مقاله گیاه دارویی
مقاله عملکرد
مقاله اسانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری نیا احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مرزه سهندی (Saturja sahandica Bormn.)، گیاه دارویی از خانواده نعناعیان، بومی ایران و تنها رویشگاه آن غرب ایران است. در یک آزمایش کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی تاثیر سطوح کود نیتروژنه (به فرم اوره)، (شاهد)، ۴۰ و ۸۰ کیلوگرم در هکتار (عامل اصلی) و تراکم کاشت ۸، ۱۰ و ۱۲ بوته در مترمربع (عامل فرعی) بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه در بوته، عملکرد و اسانس سرشاخه گلدار پایه های سال دوم مرزه سهندی در سال زراعی ۸۹ – ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد تاکستان مورد بررسی قرار گرفت. از لحاظ ارتفاع بوته، تعداد شاخه در بوته و عملکرد سرشاخه گلدار بین کاربرد ۴۰ و ۸۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار تفاوت معنی داری وجود نداشت. اما هر دو بالاتر از تیمار شاهد بودند. بیشترین درصد (%۲٫۱) و عملکرد اسانس (۴۲٫۲ کیلوگرم در هکتار) با کاربرد ۴۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمد و کاربرد نیتروژن بیشتر بازده اسانس را کاهش داد (%۱٫۷). تراکم کاشت تا ۱۰ بوته در واحد سطح عملکرد سرشاخه و عملکرد اسانس را افزایش داد. بالاترین عملکرد سرشاخه گلدار (۲۰۹۶ کیلوگرم در هکتار)، بازده اسانس (%۲٫۱) و عملکرد اسانس (۴۴٫۱ کیلوگرم در هکتار) از کاربرد ۴۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم کاشت ۱۲ بوته در مترمربع بدست آمد که با کاربرد ۴۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم ۱۰ بوته در مترمربع (عملکرد سرشاخه گلدار ۲۰۶۹ کیلوگرم در هکتار، بازده اسانس %۲٫۱ و عملکرد اسانس ۴۳٫۵ کیلوگرم در هکتار) تفاوت معنی داری را نشان نداد.