سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محمدرضا خواجه پور – اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
عبدالمجید رضایی – اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش حرارتی روی عملکرد و اجزاء عملکرد گندم، آزمایشی در منطقه اصفهان به صورت کرتهای دوبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. در این آزمایش، چهار تاریخ کاشت بهاره بعنوان فاکتور اصلی، دو سطح نوری (نور کامل و سایه) بعنوان فاکتور فرعی و دو رقم گندم (بککراس روشن و پیشتاز) بعنوان فاکتور فرعی- فرعی مطالعه شدند. تعداد سنبله و پنجه غیربارور، وزن خشک سنبله و عملکرد دانه با تاخیر در کاشت بطور معنیداری کاهش یافتند. سایهاندازی سبب افزایش معنیدار تعداد سنبله و پنجه غیربارور، وزن خشک سنبله و عملکرد دانه گردید. ارقام تفاوت معنیداری از نظر این صفات نداشتند. بار حرارتی ناشی از تشعشع خورشیدی میتواند اثرات زیانبار دمای بالای هوا را تشدید نموده و این شرایط باعث کاهش شدید عملکرد و اجزاء عملکرد دانه گندم میگردد